Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Alternativ tittel: Reaksjoner i befolkningen på korona utbruddet og ulike tiltak mot pandemien.

Tildelt: kr 4,4 mill.

Formålet med dette prosjektet å studere korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar verkar på befolkinga under ein pandemi. Prosjektet skal undersøke reaksjonsmønster i befolkinga ut frå tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og individ. Forståing av dette er viktigt for å kunne innrette politiske tiltak og kommunikasjon rundt framtidige pandemiar på ein så god måte som mogeleg. Så langt har det vore gjennomført ein studie i Norge. Funna frå denne undersøkinga tyder på at dersom sentrale samfunnsaktørar (som til dømes styresmaktene, bedrifter eller individ) bagatelliserer konsekvensane av pandemien, fører dette til negative følelsesreaksjonar i befolkninga som sinne, bebreiding og avsky. Det fører også til at befolkninga stolar mindre på styresmaktene og til negativ omtale, spreiing av misforståingar, eller at ein nektar å stole på styresmaktene sine anbefalingar. Eit anna mål med prosjektet er å undersøke befolkninga sine reaksjonar på positive tiltak frå styresmaketene og bedriftene. Dette kan til dømes vere tiltak som syner at smittesituasjonen vert teke på alvor. Resultata frå forskninga syner at positive smittevernstiltak fører til beundring og takknemlighet hjå befolkninga, noko som igjen fører til oppslutning om regjeringa sin politikk. Dette gjeld særleg velgjarar som høyrer til på venstresida politisk. I fortsetjinga av prosjektet skal det gjennomførast systematiske eksperiment i fire land, Norge, Italia, Kina, og USA for å sjå på likhet og forskjellar på korleis folk i dei fire landa reagerer på koronatiltak. Forskinga skjer i samarbeid med internasjonale forskarar frå USA, Italia, og Kina. I tillegg skal det gjennomførast representative spørjeundersøkingar i Norge gjennom heile prosjektperioden. Ein vil såleis kunne få svar på korleis reaksjonane på pandemien og tiltaka mot Corona utbrotet i den norske befolkninga vert endra over tid. Nokre av resultata så langt tyder på at mange har følt på angst og frykt i den tidlige fasen av pandemien, og at befolkninga er delt i synet på tiltaka mot pandemien. Nokre i befolkninga er fornøgde med tiltaka, andre synest tiltaka har vore for strenge, medan nokre synest tiltaka godt kunne vore endå strengare.

As humanity is facing for the first time in contemporary history, a pandemic with such impactful and unpredictable effects, understanding the drivers of public responses toward the Coronavirus outbreak is essential. Emerging research in the areas of the public’s reactions toward similar epidemics (the Ebola crisis and the SARS epidemic) has been piecemeal. This project aim to apply a more holistic approach to investigate public responses toward the pandemic and actions taken by authorities, individuals and businesses. We develop and test an integrative social psychological theory that combines specific emotional, cognitive, evaluative, and individual difference variables that undergird the public’s reactions to social countermeasures taken to the outbreak of coronavirus. The project is organized in two working packages. WP1 studies public responses toward the outbreak of coronavirus and social countermeasures broadly through a longitudinal survey in Norway, which will exam naturally occurring relationships amongst psychological reactions over time to ascertain the direction of causality. WP2 examines the socio-psychological mechanism underlying public responses toward countermeasures taken by authorities, individuals, and business. Field experiment with adult respondents will be conducted across 4 countries (Norway, Italy, China and USA), which will provide stronger conclusions of causality. This project will contribute to knowledge advancement of the health and social psychology fields by providing an overarching framework to describe public responses toward present and future pandemics. The project output will also have a societal and policy impact by contributing to the management of the crisis both from short- and long-term standpoint. Policymakers can not only derive relevant feedback from predicting public reactions for their application of specific policies, but also anticipate and adjust to the fluctuations in public reactions to real societal changes.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester