Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Alternativ tittel: Nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av COVID-19

Tildelt: kr 2,6 mill.

Studien Overlevelse og senplager for pasienter innlagt på intensiv med Covid-19 i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister (Helse Vest), og har en todelt hensikt. Første del av studien gikk ut på å beskrive (f.eks alder, kjønn, risikofaktorer) den norske Covid-19 populasjon som fikk behandling på intensiv, og undersøke overlevelse. Den andre delen av studien gikk ut på å undersøke forekomst av senplager (Long Covid) hos overlevere, det første året etter innleggelse. I studien har vi sammenfattet de tre første bølgene (vår -20, høst 20 og våren 21), og fant at dødeligheten var betydelig høyere høsten 2020 (30 %). Vi så også at bruk av maskebehandling økte utover pandemien, og at liggetiden gikk ned. Andre del av studien gikk ut på å følge opp alle som overlevde intensivopphold, gjennom det første året. Svarprosenten ligger et sted mellom 50-60 % på disse dataene, noe som er relativt bra i en oppfølgingsstudie. Vi har undersøkt nivået av post traumatisk stress symptomer etter 6 måneder fra den første bølgen, og det kan se ut som dette nivået ikke ligger noe høyere enn vi tidligere har sett hos andre intensivpasienter, det samme gjelder for angst og depresjon. Derimot kan det se ut som at et ganske høyt antall rapporterte en form for redusert kognitiv funksjon som f.eks konsentrasjonsproblemer, og her er sammenlikningsgrunnlaget noe svakere fra andre populasjoner. Vi er nå i gang med å undersøke forekomst av fatigue for hel utvalget.

The results from this study have contributed to increased knowledge on both patient characteristics, treatment modalities, survival rates, risk factors and long-term outcome for the new patient population (COVID-19). Results from this study can be used in both preparing for new viral pandemics in term of planning for ICU capacity, treatment modalities and rehabilitation services. In addition, the study results can also be used to inform the public about the long-term consequences of ICU treatment.

The study will be conducted as a collaborative study between Norwegian Intensive Care Register (NIR) and Oslo University Hospital. The study will explore and describe the Norwegian ICU-population with COVID-19. NIR is one of several national quality registries in the Norwegian health care system. Registration is mandatory for all ICU-admissions fulfilling specific criteria. This will increase the generalizability of the results. The data collected during the COVID-19 epidemic may also be compared to existing NIR data, particularly those obtained from previously registered influenza patients, to identify similarities and discrepancies in the management and outcomes in these groups of patients. Respiratory failure is the main cause of ICU-admission for COVID-19 patients. The present project will also collect follow-up data from the NIR registry for all survivors of COVID-19. The negative consequences of surviving an ICU stay has received increased attention in recent years, as decreased mortality rates have contributed to a high number of ICU survivors. It has been reported that survivors of ARF of any aetiology report substantial impairment in physical functioning and quality of life (QOL) up to 5 years after ICU discharge. The one-year follow-up study will include questionnaires that captures physical, psychological and mental health related challenges occurring after ICU treatment.

Budsjettformål:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering