Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Alternativ tittel: COVID-19 Forskningsgruppen på forsyningskjeder - MIA

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektnummer:

312715

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til medisinsk verneutstyr, tester eller ventilatorer. Det kan spre seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvenser. For eksempel avhenger antibiotika- og insulinproduksjon av indiske og kinesiske råvarer som kan rammes når samfunn stenges ned eller internasjonal handel reduseres. Prosjektet studerer hvordan det nye korona-viruset påvirker kjedene og evaluere virkningene av en rekke tiltak for å bedre forsyningssikkerhet. I dette prosjektet samarbeider BI og Folkehelseinstituttet (FHI) med Jimma Universitet, Institutt for Helse (JUIH) og St. Pauls Hospital Millennium Medical College (SPHMMC) i Etiopia. Forskningen som er gjort på forsyningskjeder for medisinske varer tar ikke høyde for at de må gå fra stabile situasjoner til kriser, og tilbake til stabile situasjoner igjen uten å bryte sammen. Den tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til aktører med motstridende interesser. For eksempel ulike land, nasjonale og lokale myndigheter, eller medisinselskaper og pasienter. Prosjektet vil derfor utvikle nye modeller bedre egnet til å studere det komplekse nettverket av globale forsyningskjeder og hvordan dette påvirker beredskap og respons for pandemien Med bedre modeller kan de finne nye måter regjeringer kan handle på for å reagere bedre og raskere i kriser. For eksempel ved å etablere og koordinere globale beredskapslagre for kritiske varer, rammeavtaler med leverandører, ekstra produksjonskapasitet som hurtig kan settes inn, fleksible transportløsninger eller flere leverandører av kritiske varer. Prosjektgruppen skal også forske på privat offentlig samarbeid, innkjøp, ulike former for kontrakter og regulering og lovgivning, og inkluderer mer enn 20 forskere. Per nå samler vi inn sekundærdata på COVID-19 responsen (smittevernsutstyr, tester og legemidler for behandling), og konsekvenser for andre legemidler. Vi er i ferd med å skrive dette opp i artikler for publisering i internasjonale tidsskrifter og for presentasjon i seminarer og konferanser. Vi har også brukt noen av resultatene i utviklingen av ett master-kurs i kriseledelse. Fokus nå ligger på interaksjon med viktige interessenter i de to landene for å velge de tre første delprosjektene med casestudier, analyse av primærdata og eksisterende databaser for modellering og utvikling av verktøy: to i Etiopia og ett i Norge. Pandemien har skapt utfordringer mht. reising og internasjonale prosjektmøter, men vi har hyppige digitale møter i ledelsesgruppen og ulike undergrupper. Vi har organisert to større workshops med 30-40 deltagere fra 12 land og partnerinstitusjonene.

The current scramble under COVID-19 for PPE and other critical goods is reminiscent of the Ebola epidemic in 2014. The strain on global supply chains resulting from COVID-19 is not limited to PPE, tests and ventilators. There is a real risk it can spread to other critical goods, including generic medicines. Similarly, the demand for antibiotics may outstrip production as COVID-19 causes serious secondary bacterial infections such as pneumonia. This complex and poorly understood dynamics interconnectedness requires a global system perspective and analysis. Extant literature on medicine and health commodities supply chains has failed to conceptualise and model such supply chains as systems that must adapt from stable situations to crises and back to stability again. There is limited understanding of private-public-partnerships, procurement, contracting, and regulation. To combat the problem of lacking coordination and preparedness, we need to look beyond single countries and single crises to the complex system of global supply chains capable of producing, stockpiling and distributing essential supplies. By establishing and coordinating global preparedness stockpiles of critical goods, framework agreements with suppliers, surge capacities that can be made quickly operational, flexible transport solutions and multiple suppliers of critical goods, we may be able to ensure sufficient slack is built into the system so it can handle stress without breaking down. This project intends to explore these solutions and others to allow governments to prepare and react nimbly. The COVID-19 Supply Chain Task Force constitutes of more than 20 researchers/practitioners from Jimma University Institute of Health, BI Norwegian Business School, St. Pauls Hospital in Ethiopia, and Norwegian Institute of Public Health with strong backgrounds in medicine, health supply chains and analytics and two decades of research in humanitarian logistics, particularly preparedness issues.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Aktivitet:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn