Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Early COVID-19 wave in Norway: Social inequality in morbidity, compliance to non-pharmaceutical interventions and labour marked consequences

Alternativ tittel: Første bølge av COVID-19 i Norge: Sosial ulikhet i sykelighet, etterfølgelse av smittevernråd og arbeidsmarkedskonsekvenser

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektnummer:

312716

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dette prosjektet skal studere første bølge av pandemien Covid-19 i Norge våren 2020 og skal spesielt analysere om det er en sammenheng mellom utdanning og inntekt på den ene siden og selvrapportert sykelighet, etterlevelse av smitteverntiltak og arbeidsmarkedskonsekvenser på den andre siden. Ved å bruke spørreskjemadata (YS Arbeidslivsbarometeret) og regresjonsmodeller, skal prosjektet CorRisk svare på fire viktige spørsmål: 1) Hva er sykdomsrisikoen blant de sosialt og medisinsk utsatte vs. den generelle befolkningen? 2) I hvilken grad etterfølger sosialt og medisinsk utsatte risikogrupper myndighetenes smittevernråd sammenliknet med befolkningen generelt? 3) hvilke av smittevernrådene (personlig hygiene, mer vask og renhold generelt, fysisk distansering og reiserelaterte tiltak) er assosiert med redusert sykelighet for risikogrupper vs. befolkningen generelt? 4) Hvilke inntekt, utdannings- og yrkesgrupper har erfart negative arbeidsmarkedskonsekvenser (permitteringer, blitt sagt opp, tap av inntekt) på grunn av pandemien og nedstenging av samfunnet? Resultater fra en artikkel som er under vurdering viser at arbeidstakere som bor i hushold med lav inntekt i mindre grad enn dem som bor i hushold med høy inntekt har etterlevd smitteverntiltak som håndvask, holde 1 meter avstand, jobbe hjemme og bruke mindre offentlig transport. Prosjektet ledes av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på OsloMet- Storbyuniversitetet. I tillegg til forskere fra AFI deltar forskere fra SIFO og Folkehelseinstituttet.

Pandemics like COVID-19 are one of the most pressing global threats to human life and economic security. The core idea of CorRisk is that infectious disease pandemics created by influenza or corona-viruses have always been more than just a medical problem and that their epidemiology and impact are profoundly shaped by social and economic structures. While the state of the art mainly studies medical risk factors, this project proposes to study the “forgotten” socioeconomic risk factors for unequal morbidity, compliance to the NPIs and labor market consequences. Using survey data and regression models, we ask three essential questions: 1) What is the morbidity risks among the socially and medically at risk vs. the general population? 2) What is the compliance to the NPIs among the socially and medically at risk vs. the general population, and whether and which of the NPIs (personal protection, environmental, social distancing and travel related measures) is associated with reduced morbidity for the risk groups vs. the general population? 3) Which social and employment groups will be in most need for economic austerity packages in mitigating the expected negative labour market outcomes (layoffs, losing jobs and income) of the pandemic and the NPIs? CorRisk undertakes finding socioeconomic inequalities in morbidity, NPI compliance and Labour market outcomes. This is a novel approach emphasizing the need to examine risk as a social and not just a medical phenomena. Our new methodological frame will serve future research on (re)emerging diseses. The CorRisk research group has gathered a strong interdisciplinary and international team of infectious disease and work-life researchers and key national policy-makers in the field of infectious diseases and pandemic preparedness. Findings will be pivotal for real-time current health policies; optimizing the NPIs to prevent severe pandemic outcomes by reducing social inequalities, to save lives and social & economic losses.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon