Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Stress responses and health complaints in hospital personnel during the Covid-19 pandemic

Alternativ tittel: Stress og helseplager hos sykehuspersonell under Covid-19 pandemien

Tildelt: kr 5,0 mill.

FORMÅLET MED PROSJEKTET Formålet med studien er å få ny kunnskap om hvilke belastninger helsepersonell på sykehus opplever i løpet av en pandemi, hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte og peke på viktige tiltak for å redusere stress og helseplager. Under en pandemi er helsepersonells innsats uvurderlig for at rammede skal få god behandling, og så mange som mulig skal overleve. Innsatsen kan også være svært krevende. Kunnskap om hva helsepersonell opplever under pandemien og hvilke konsekvenser opplevelsene har for den enkelte er nødvendig for å kunne forbedre arbeidsforhold, sikre tilgang til hjelp og støtte for innsatspersonell og bidra til å opprettholde en god beredskap i helsetjenesten under kriser. HVA KARTLEGGER PROSJEKTET? Studien kartlegger hvilke ekstra belastninger og oppgaver pandemien fører med seg samt mulige stressreaksjoner, kroppslige og psykiske symptomer. Prosjektet er også opptatt av å registrere positive opplevelser i behandling av syke og hva som fungerer godt i arbeidssituasjonen. I stressende arbeidssituasjoner kan søvn og hvile påvirkes i stor grad, og i denne studien inviterer vi noen deltagere til å bære en aktivitetssensor (limes på kroppen) i en uke. Disse dataene gir ekstra informasjon om muligheter for hvile og stressende arbeidssituasjoner. SAMARBEID NASJONALT OG INTERNASJONALT Covid-19 er en nasjonal og global utfordring. I dette prosjektet deltar fire av de største sykehusene i Norge. Flere land i EU/EØS er i gang med lignende kartlegginger på sine sykehus og studien vil søke å samarbeide med prosjekter i utlandet gjennnom vårt internasjonale rådgivende styre (Europa, USA og Australia). STATUS I PROSJEKTET HØSTEN 2020 Ansatte ved OUS, Ahus og UNN ble invitert til å delta i den første datainnsamlingen i helsepersonellstudien Covid-19 gjennom første smittebølge i april-juni 2020. Totalt besvarte N=708 et spørreskjema via nettportal. Flertallet var ansatte ved OUS (N=509, 72%). Blant deltagerne var 21% leger og 60% sykepleiere, resten var annet klinisk og ikke-klinisk personell. Gjennomsnittlig hadde deltagerne 17 år klinisk arbeidserfaring etter uteksaminering. Gjennomsnittsalderen var 43 år og i 79% var kvinner. Under datainnsamlingen hadde over 20% av de ansatte barn på hjemmeskole. Data fra første datainnsamling er nå i analysefasen og foreløpige analyser viser at de fleste deltagerne i studien (70%) hadde i løpet av pandemien vært i kontakt med pasienter med mistenkt eller påvist Covid-19 infeksjon og over halvparten av deltagerne i studien hadde hatt behandlingsansvar for en eller flere alvorlig syke Covid-19 pasienter. En tredjedel av deltagerne hadde vært i karantene. Studien kartlegger nå arbeidsbelastninger gjennom første smittebølge og mulige stressreaksjoner og helseplager knyttet til ekstra arbeidsbelastninger. I løpet av sommeren 2020 var smittetrykket relativt lavt i Norge og sykehusene skrev etter hvert ut alle Covid-19 pasienter som overlevde pandemien. Siden studien er designet til å følge situasjonen på sykehusene gjennom smittetopper, ble andre datainnsamling planlagt da smittetrykket igjen steg dramatisk i oktober 2020. Første desember 2020 starter andre datainnsamling på alle fire sykehus. Denne er designet til å fange opp økende belastning på sykehusene gjennom andre smittebølge. Etter belastende eller stressende arbeidsperioder og hendelser, slik som Covid-19 pandemien, kan noen oppleve søvnvansker, psykiske og eller kroppslige reaksjoner. Studien kartlegger særlig søvnforstyrrelser, smerter, depressive symptomer og økt uro/angst. Analyser fra de to datainnsamlingene vil gi svar på i hvilken grad helsepersonell på sykehus rammes av økte helseplager i den akutte fasen (første smittebølge) og i den varslede andre smittebølgen.

Background The COVID-19 pandemic is currently spreading rapidly, and critically ill patients are increasingly admitted to hospitals, putting a heavy toll on already highly pressured healthcare systems worldwide. In response to the crisis, there is an urgent need to identify measures to adequately support critical personnel`s efforts and safeguard their physical and psychological health and well-being. Objective This study aims to map Covid-19 related work strain factors and critical incidents and investigate the potential impact on levels of distress and health condition during the outbreak. During the critical phases of the outbreak the study will identify risk factors for distress and health complaints and suggest measures needed to be implemented to reduce their impact. Methods The study recruits health care personnel involved in treatment of hospitalized patients infected of Covid-19 in different hospital units in four regional university hospital in Norway. Participants report on Covid-19 work strain and critical incidents at work, individual and work place related factors, work schedules, levels of psychological distress and health complaints including headache, musculoskeletal pain, sleep problems and burn-out. Sensors measuring activity and rest compliment self-reported data of sleep and rest. In analyses of the data we will apply a mixed methods approach, using qualitative and quantitative data. Participation in the study is based on informed written consent and measures will be taken to protect privacy and ensure voluntary participation. Results This study will provide urgently needed knowledge on how the Covid-19 outbreak impact health care personnel`s work load during the phases of the pandemic and provide critical information to stake holders on risk factors needed to be addressed to reduce work-related stress.

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester