Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

Tildelt: kr 54 037

De siste årenes teknologiutvikling har ført til at tillit og mistillit er sentrale stikkord for å forstå vår tids medievirkelighet. På medieforskerkonferansen 2020 adresserer vi hvorfor og hvordan tillit inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til: hvilken betydning har tillit i et samfunn der data og tjenester er overalt? Årets konferansetema løfter opp aktuelle forsknings- og samfunnsutfordringer og reflekterer hvordan mangfoldige og tverrvitenskapelige forskningsmiljøer på ulike måter søker å forstå konsekvensene av en gjennomgripende utvikling mot et «datafisert» samfunn. Konferansen avholdes 22-23. oktober 2020 i Forskningsparken i Oslo. Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo står som arrangør på oppdrag fra Norsk medieforskerlag. Problemstillinger knyttet til konferansens tema belyses gjennom nasjonale og internasjonale foredragsholdere: Edson C. Tandoc Jr. (Nanyang Technology University, Singapore), Trine Syvertsen (UiO) og Jill Walker Rettberg (UiB). Keynotene vil adressere og problematisere tillit som et sentralt begrep for å forstå nyhetsmedienes legitimitet og samfunnsrolle; for å forstå samtidens ambivalente forhold til digitale mediers allestedsnærværende tilstedeværelse; og for å forstå hva teknologiske og allmenne muligheter til å manipulere innhold gjør med tillit til egne sanser. Medieforskerkonferansen inkluderer i tillegg 12 parallelle sesjoner basert på innsendte papers. I parallellsesjonene presenterer og diskuterer deltakerne sine pågående arbeider med kollegaer. Konferansens kombinasjon av plenumssesjoner og parallelle arbeidsgruppesesjoner legger til rette for en konferanse der deltakerne får impulser fra den internasjonale forskningsfronten og mulighet til å legge frem og diskutere egne arbeider. Formatet med arbeidsgrupper bidrar til at nytteverdien for den enkelte er større enn det som er vanlig ved akademiske konferanser: det legges mer vekt på å diskutere enn å presentere papere.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon