Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Interorg collaboration; From national strategizing to digital interconnectedness - a process study of the Norwegian health industry

Alternativ tittel: Interorganisatorisk samhandlng; fra nasjonale strategier til digital samhandling - en prosess studie av norsk helsesektor

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

313175

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Store og komplekse oppgaver og utfordringer, gjerne omtalt som «Grand Challenges», kan ikke løses av enkeltpersoner eller organisasjoner. Det krever derimot samhandling på tvers av fagområder, etablerte strukturer og organisasjoner. Denne studien ser på a) hvordan nasjonale strategier gir føringer for nødvendig samhandling mellom et stor antall partnere og b) hvordan samhandlingen faktisk gjennomføres i praksis, samt c) effekten av samhandling iht målsetning. I tillegg til selve samhandlingspraksisene, vil studien også se på hvordan digitale løsninger for å bedre samhandlingen potensielt fungerer for de involverte partene. Relevante eksempler kan være klimautfordringer, helseproblemer, fattigdomsproblematikk, diskriminering & rasisme. Denne studien ser eksplisitt på hvordan helsefellesskapene samhandler om store utfordringer, slik som kronisk syke, eldre, psykisk helse og rus, eller pandemier som covid -19. Studien tar utgangspunkt i de nasjonale strategiene som legger føringer for hhv spesialist - og primærhelsetjenesten. En sentral føring er pasientsentrert og sømløs behandling. Dette fordrer god samhandling mellom tjenesten slik at man oppnår samsvar i innsatsene innen helsesektoren som helhet. Studien inngår som selvstendig bidrag i et internasjonalt comparativt casestudie (Relational Society Project) under ledelse av Prof Jody Hoffer Gittell, Brandeis Univ. Her vil funn vedrørende utvikling av relasjonelle praksiser ved håndtering av store, samfunnsmessige helseutfordringer sammenstilles med funn fra ytterligere 8 kontekster i hhv Kina, Pakistan, Nigeria, UK, Danmark og USA. Etter komparativ fase går studien over i ekperimentell fase der effekt av intervensjoner utviklet på grunnlag av funn i komparativ fase, testes. Studien har en mix method design, der comparativ fase i hovedsak bygger på kvalitative metoder som intervjuer, observasjon og dokumentanalyser, samt kartlegging av samhandlingskvalitet mellom aktører og interessenter.

Limited research has been done on how public sector organizations change, innovate and collaborate in order to tackle grand challenges. This research project is a response to a call concerning the need for more knowledge about inter-organizational learning and -collaboration between specialist- and primary health care. The need for improving seamless, patient centred healthcare – in a cost effective way - pushes forward innovation of products and services. A key element is how (new) technology enables inter-organizational collaboration for improved and seamless patient centred care. The primary objective addresses how public sector organizations may increase their ability to continuously change and innovate in the context of inter-organizational learning and collaboration, in general and i particular in tackling grand challenges. Research has documented that psychological safety underpin learning and performative processes in teams. Some of this work have also focused on how leadership can moderate a culture of psychological safety in stable and in dynamic teams. Less, if any, research has been conducted on how psychological safety underpins inter-organizational learning and collaboration. A secondary objective is to learn more about how psychological safety support inter-organizational collaboration. Through analytical generalization, insights from the project can be relevant also for other domains. The choice of case and research question will guide the research design. At present time, the corona crisis have actualized every aspect of this research project; Covid -19 is a global, grand challenge which is depended upon inter-organizational collaboration at national, regional and local level. The research questions are processual formulated. A process study approach will provide perspectives that can capture important and novel aspects of inter-organizational collaboration, knowledge creation and -sharing when tackling a grand challenge such as the Corona crisis.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd