Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Russian Repertoires of Power in the MENA region

Alternativ tittel: Russlands maktrepertoarer i Midøsten og Nord-Afrika (MENA)

Tildelt: kr 6,0 mill.

I løpet av det siste tiåret har Russland kommet tilbake som en mer aktiv aktør i Midtøsten og i Nord-Afrika. Dette har utløst en ny dynamikk i regionen der også andre aktører har vitale interesser. Russlands tilnærming til konflikter i regionen i kjølvannet av den arabiske våren og Russlands direkte inngripen i krigen i Syria har resultert i fornyet interesse for russiske maktpraksiser. RUSMENA-prosjektet bruker begrepet ‘maktrepertoar’ som et analytisk verktøy for å undersøke russiske maktpraksiser i MENA-regionen - 20 land som strekker seg fra Iran i øst til Marokko i vest. Når Russland har valgt å intervenere i regionen har man tatt i bruk forskjellige maktinstrumenter for å oppnå strategiske mål. Vi antar at måten Russland bruker forskjellige maktinstrumenter er forankret i russisk strategisk kultur, og at Russland kombinerer tradisjonelle maktpraksiser med nye tilnærminger til makten for å oppnå disse målene på den mest effektive måten. 'Maktrepertoarer’ forstås i dette prosjektet som et sett med tilgjengelige tilnærminger og et relativt stabilt utvalg av taktikker som forskjellige aktører benytter når de konkurrerer om innflytelse, i dette tilfellet i en region som er av stor strategisk betydning ikke bare for Russland, men også for andre stormakter. MENA-regionen har alltid vært et område med stormaktkonkurranse. Som en av stormaktene som konkurrerer om innflytelse, har Russland brukt forskjellige maktinstrumenter for å forfølge sine mål og har vært i stand til å fylle en maktnisje ved å føre en overraskende aktiv, kostnadseffektiv og utfordrende politikk i regionen. Ved å undersøke kontinuitet, variasjon, endring og innovasjon i russiske tilnærminger til regionen, vil vi kunne få et mer nyansert og detaljert bilde av viktige aspekter ved russisk politikkutforming i regionen, og mer generelt. Gjennomføringen av RUSMENA prosjektet har siden oppstart i 2021 vært i stor grad påvirket av flere faktorer. Den viktigste av disse er utvilsomt Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 som har lagt begrensninger for samarbeid med russiske institusjoner og bidro til at den russiske partneren valgte å trekket seg fra prosjektet. For å bøte på dette problemet valgte prosjektteamet å sette i gang omfattende samarbeid med ledende europeiske miljøer som forsker på samme problemstillinger. Som et ledd i dette nye samarbeidet fikk vi gjennomført et seminar med forskere knyttet LUISS universitetet i Roma som er i ferd med å bygge Midtøsten kompetanse (1.06.2022) og en konferanse med deltagelse av RUSMENA-teamet og forskere knyttet EUIs Middle East Directions program ved European University Institute i Firenze (2.06.2022) hvor vi presenterte RUSMENA og fikk til en god diskusjon med de ledende europeiske eksperter på dette feltet og en oppdatering på utviklingen i regionen fra lokale medarbeidere. Gjennomføringen av RUSMENA prosjektet i 2023 har vært påvirket av mange faktorer, først og fremst av den pågående krigen i Ukraina og intern utvikling i Russland med Prigozjin-opprøret som har tydeligvis undergravet det russiske regimets stabilitet. Også utviklingen i Midøsten, med en ny runde i konflikten mellom Israel og Hamas som blusset opp i oktober 2023 har også i stor grad påvirket Russlands politikk overfor MENA regionen. I tillegg måtte vi også håndtere andre praktiske utfordringer knyttet til sammensetningen av av prosjektteamet. Noen av medlemmer av prosjektteamet som var med på oppstarten av prosjektet endret sine planer og valgte å trekke seg fra prosjektet. Vi har allikevel fått på plass nye prosjektmedlemmer. De skal bidra med blant annet en analyse av Russlands bruk av private sikkerhetsselskap i regionen hvor Wagner-gruppen som er det viktigste av disse private sikkerhetsselskap har fått en ny rolle i den russiske strategien som følge av konflikten mellom russiske styresmakter og eiere av Wagner-gruppen. I tillegg vil en av våre nye medarbeidere bidra med en inngående analyse av forholdet mellom Russland og Iran som har fått en mer sentral plass i russisk strategi i regionen. For å kunne ta hensyn til nye utviklingstrekk i russisk politikk i regionen og globalt, samt håndtere noen av praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet ba vi NFR om forlengelse av prosjektet til utgangen av 2025. I september 2023 godkjente NFR denne søknaden og det betyr at prosjektets medlemmer vil få mer tid til å levere planlagte resultater.

The re-emergence of Russia as an important power factor in the Middle East and North Africa (MENA) has triggered a new dynamic in the region and renewed interest in Russian power practices. The RUSMENA project will use the concept of repertoire of power as an analytical tool to examine Russian power practices in the MENA region – 20 countries stretching from Iran in the east to Morocco in the west. ‘Repertoire of power’ is understood as a set of available policy performance options and a relatively stable array of tactics that countries traditionally employ when competing for influence. By using this concept to examine continuity, variation, change and innovation in Russian approaches to uses of instruments of power, the project will open new avenues for research on Russian power politics not only in the MENA region, but also more generally. What makes Russian policy in the MENA region an interesting object for a closer scrutiny is its paradoxical nature. The MENA region always has been an area of great-power competition. As one of the great powers competing for influence, Russia has employed various instruments of power to pursue its goals and despite lacking economic muscle to compete with other great powers, Russia has been able to fill a power niche, conducting a surprisingly active, cost-effective and challenging policy in the region. RUSMENA investigates this apparent paradox by examining the drivers of Russian policy, exploring how Russia has bundled and deployed various instruments from its repertoire of power in dealing with the countries of the MENA region, and how this has contributed to changing regional and global power configurations. We will use the MENA region as a prism through which to ‘filter’ Russian policy to obtain a more nuanced and detailed picture of crucial aspects of Russian policymaking in the region, and more generally.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser