Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CleanCut - full-scale demonstration of a new approach to treatment of offshore drill cuttings and evaluation of its environmental aspects

Alternativ tittel: CleanCut - fullskala demonstrasjon av en ny metode for behandling av oljebasert borekaks samt vurdering av miljørisiko

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

313775

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Norwegian Technology (NT) vil gjennom et joint-industry-project sammen med to operatørselskap ferdigstille utvikling og demonstrere selskapets nyskapende og patenterte tilnærming til offshore behandling av oljebasert borekaks. Teknologien har potensial for å gi betydelige kostnadsbesparelser for operatørselskap på norsk sokkel sammenlignet med å reinjisere borekaks eller transportere dette til land for behandling. Et vellykket prosjekt vil også være verdiskapende for boreoperasjoner i områder der man ikke kan foreta transport til land med infrastruktur for behandling, eller i tilfeller der det ikke er mulig å reinjisere borekaks. NTs løsning er basert på et antall innovative aspekt, og gir høy prosesseringskapasitet med høy grad av oljeseparasjon i henhold til regulatoriske krav. Ved å inkludere et rammeverk for å vurdere miljørisiko som en del av demonstrasjonsprosjektet, søker NT å forankre tilnærmingen ikke kun med operatørselskap for å sikre markedsadgang, men også med regulerende myndighetsorgan for å sikre en rask kommersiell utrulling etter prosjektperioden. Nyskapende tekniske løsninger og ny miljømessig innsikt går hand-i-hånd i prosjektet. Basert på arbeid og resultater i et ferdigstilt RFFVest prosjekt, fokuserer arbeidsplanen på full-skala testing på land i tråd med ønsker fra operatørselskap, søknadsprosesser for regulatorisk godkjenning og forberedelse til offshore drift. Prosjektet er noe bak planen per 11/2021 med tanke på kostnadspådrag og aktiviteter. Vi venter imidlertid en intensiv periode fremover slik at samtlige leveranser vil bli ferdigstilt til 15.07.2022.

-

Norwegian Technology will through a proposed joint-industry-project with ConocoPhillips and OMV finalize the development and demonstrate a novel and patented approach to offshore treatment of oil-contaminated drill cuttings. The technology will provide significant cost savings for oil operator companies on the NCS compared to reinjection or transport onshore for treatment. The technology will also provide high value for drilling operations in areas without ship-to-shore and treatment infrastructures, or in case of a lack of reinjection formations. NT's solution is based on compact, energy-efficient, low noise, lightweight and mobile equipment, providing high processing capacity and high oil separation catering to regulatory demands. Typically, the trade-off between mechanical/chemical treatment and thermal treatment is related to the former's relatively high treatment capacity, high mud recovery, small footprint, and low energy consumption - but also a low level of oil separation. The latter is capable of delivering high oil separation and oil recovery, but with a high energy consumption and cost, and large footprint. The TCC method is to date the only one to be authorized for offshore use on the NCS based on requirements for the residual content of oil on solids. By incorporating a framework for environmental risk assessment procedures as part of the demonstration project, NT seeks to anchor the approach not only with operator companies for validation and market access, but also with regulators to enable a replicable and fast roll-out after the project period. Novel engineering solutions and new environmental insights go hand-in-hand in the project. Building on work in a closed out RFFVest project, the scope of work focuses heavily on full-scale testing onshore in line with the desires of the oil operator companies, filing for regulatory approvals, and preparing for offshore operations.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk