Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A.

Alternativ tittel: Qualification and demonstration of MTR to enable rigless P&A

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektnummer:

313803

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Geografi:

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i O&G-bransjen. Aarbakke Innovation har utviklet et banebrytende verktøy som kutter kostnader og reduserer miljøavtrykket. Plugging er et "nødvendig onde" for alle operatørselskaper. Med dagens metoder regner norske selskaper med å bruke 570 milliarder kroner på brønner som hittil ikke er plugget. Aarbakke Innovations løsning på dette er et nedihulls intervensjonsbasert konsept; Micro Tube Remover (MTR) verktøy, som i løpet av prosjektet har endret navn til Axter Retrieve. Toolet er ferdig kvalifisert i verksted og i testbrønner på land. Toolet skal kjøres i første offshore brønn i løpet av første halvår 2023. MTR, eller Axter, teknologien omfatter et wirelineoperert nedihullsverktøy. Det kjøres ned i reservoaret til posisjonen hvor den permanente pluggen ønskes plassert. Her skal verktøyet fjerne en del av Micro Tuben, også kalt kontrollinjen. Micro Tuben er en del av den opprinnelige kompletteringen, og er plassert utenpå produksjonsrøret. Den kan bestå av elektriske kabler, hydrauliske rør og i noen tilfeller stålwirer. Siden Micro Tuben er en potensiell lekkasjekilde dersom den blir innstøpt, må den fjernes før brønnen plugges og forlates. Dagens løsning for å unngå lekkasje er å trekke produksjonsrør sammen med Micro Tuben, ut av brønnen. Til dette arbeidet trengs det store krefter, og en må benytte en rigg. Dette er en kostbar operasjon relatert både til rigg leie, transport og lagring/deponering av rør. Axter verktøyet kjøres som et intervensjonsverktøy, uten bruk av rigg. Det lokaliserer Micro Tuben, maskinerer et vindu gjennom produksjonsrøret, og griper tak i Tuben plassert i ringrommet mellom produksjons- foringsrøret. Micro Tuben kuttes i ønsket lengde og trekkes inn i produksjonsrøret og opp til overflaten. Brønnen er da klar for å støpes igjen og forlates, med produksjonsrøret stående igjen i brønnen.

Aarbakke Innovation har utviklet et nyskapende verktøy kalt Axter Retrieve (tidligere kjent som Micro Tube Remover eller MTR) for å løse utfordringene knyttet til plugging og forlating av brønner i olje- og gassbransjen. Dette verktøyet har betydelige fordeler som reduserer kostnader og miljøpåvirkning i forbindelse med denne prosessen. Tradisjonelt sett har plugging og forlating av brønner vært en kostbar operasjon som involverer bruk av en rigg for å trekke produksjonsrør sammen med Micro Tuben ut av brønnen. Dette har medført store kostnader knyttet til riggutleie, transport og lagring eller deponering av rør. I tillegg har det vært en utfordring å unngå lekkasjer fra Micro Tuben når den blir innstøpt. Retrieve-verktøyet, derimot, er et nedihulls intervensjonsverktøy som opererer uten behov for en rigg. Det fungerer ved å lokalisere Micro Tuben i brønnen, lage et vindu gjennom produksjonsrøret, og gripe tak i Micro Tuben som er plassert i ringrommet mellom produksjons- og foringsrøret. Deretter kuttes Micro Tuben i ønsket lengde og trekkes inn i produksjonsrøret før den heises opp til overflaten. Dette gjør brønnen klar for å bli støpt igjen og forlatt, samtidig som produksjonsrøret blir stående igjen i brønnen. Retrieve-verktøyet har dermed flere fordeler, inkludert betydelig kostnadsbesparelse sammenlignet med tradisjonelle metoder og redusert miljøpåvirkning ved å unngå behovet for en rigg. Dette kan potensielt revolusjonere måten brønner blir plugget og forlatt i olje- og gassbransjen, og bidra til betydelige besparelser for operatørselskaper.

Mer enn 2500 brønner på den norske kontinentalsokkelen alene skal plugges i årene fremover. Dette behovet vil kreve 15 rigger i 40 år (iflg. Norsk Olje og Gass), om en fortsetter med dagens metode for plugging. I dag trekkes produksjons-rørene opp av brønnen før plugging for å sikre nødvendig integritet på pluggen som skal settes i neste omgang, en operasjon som krever løftekapasiteten til en rigg. Den største trusselen for lekkasjer, dersom en velger å la produksjonsrør stå igjen i brønnen, er kontrolllinjene (microtubes). Disse fører typisk strøm, signal, hydraulisk og kjemisk væske ned i brønn, og kan ikke iht. NORSOK D-010 gå gjennom en permanent barriere. Vår tilnærming til problemstillingen gjennom Petromaks2, har vært utviklingen av et wireline-verktøy, MTR. Dette skal kjøres i brønn, detektere hvor kontrollinjene er lokalisert i annulus, deretter frese vindu i produksjonsrør, for så å trekke ut linjene i området som skal sementeres. En kan da etablere absolutte rammer fra en brønn uten å trekke produksjonsrør. Og når en ikke trenger løftekapasiteten til en kostbar rigg, kan en utføre pluggeoperasjonen fra et rimelig fartøy. Opprinnelig skulle verktøyet piloteres i en Offshore brønn sammen med Aker BP. Underveis i prosjektet har tilgang på pilotbrønn endret seg flere ganger. Toolet har gjennomgått kvalifiseringstester i testfixtur på land, med korrekt trykk og temperatur. I tillegg er det kjørt kvalifiseringstester på Ullrigg i Stavanger. Endelig offshore pilotering planlegges kjørt i brønn på Britisk sektor i Q2/Q3 2023. Suksess i prosjektet vil bety en kostnadsbesparelse på plugging av brønner med microtubes på over 90%, sammenlignet med konvensjonell plugging.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk