Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools

Alternativ tittel: Stille og innadvendte elever i ungdomsskolen - elevenes egne erfaringer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Formålet med dette forskningsprosjektet er å belyse hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen. Det kan være ulike årsaker til at barn og unge er stille og innadvendt. I dette prosjektet handler det om ungdommer som er engstelige, tilbaketrukket og selvbevisste i situasjoner hvor de omgås andre. Elevene ønsker gjerne å være aktive og sosiale, men strever fordi de er redde for negative reaksjoner fra omgivelsene. Ungdommene kan ha utfordringer på skolen. På skolen er det mange elever og det stilles krav til aktiv deltagelse. Dette kan forsterke vanskene og ha negative konsekvenser for de stille ungdommene sine skoleprestasjoner, fellesskap med jevnaldrende og livskvalitet. Internasjonale studier framhever at innadvendte elever kan bli oversett i skolen. De forstyrrer lite og prøver å gjøre seg så usynlige som mulig. For lærere kan det være utfordrende å kommunisere med disse elevene. Forskningsprosjektet består av tre deler. I del en søkes det å få fram ungdommenes opplevelser av skolehverdagen. Ulike faktorer som støtter eller hindrer utvikling, læring og deltakelse vil belyses. Gjennom kvalitative intervjuer med elever, lærere og foreldre oppnås innsikt i elevenes erfaringer. Del to belyser hvordan ulike sider ved skolemiljøet og egenskaper knyttet til stille og innadvendte elever har betydning for elevenes tilpasning på skolen. Dette kan handle om faglig utvikling, sosial deltakelse, skolefravær, ensomhet, osv. Basert på en spørreundersøkelse vil det bli innhentet data fra et større antall elever og ungdomsskoler. Resultatene fra prosjektets del en og to vil oppsummeres og danne utgangspunkt for prosjektets del tre. Her vil det bli gjennomført utprøving av strategier som bidrar til positiv utvikling for elevene. Et begrenset antall lærere vil få tilbud om deltakelse på seminarer med formidling av resultater, utveksling av ideer, og utprøving av tiltak. Forskningsprosjektet kan beskrives som praksisnært. Ved hjelp av kvalitative og kvantitative studier søkes det å få tak i både dybde og bredde i stille og innadvendte elevers skoleerfaringer. Lærere og skoleledere deltar som rådgivere i prosjektets ulike faser, og bidrar til å sikre det praksisnære aspektet.

Shyness is a temperamental trait that comprises the disposition to be wary and self-conscious in situations of perceived social evaluation. The project will examine the experiences of shy students in middle school (ungdomsskolen). School can be a particularly challenging environment for shy students, where stressors include working with different teachers, group work and speaking in front of the class. Shy students are therefore prone to school-related difficulties, such as lack of engagement, less positive teacher-student relationships, and poorer academic performance. However, there is very little research on shyness in early adolescence and none on their adjustment to school. Early adolescence is a stressful period for most young people. In contrast to elementary school, where students may receive support from a single class teacher, in middle school students need to move from teacher to teacher, navigating expectations and creating their own learning pathways. The project starts with a qualitative element to elicit the perspectives of shy students as they navigate the demands of the school day. The insights gained will directly inform a large-scale quantitative study with students from across Norway, which will reveal the processes that underlie their school adjustment (i.e., mediators), and identify risk and protective factors (i.e., moderators) for them to be successful learners. This is the first study to identify shy students’ viewpoints on school adjustment. We will address recruitment of participants with the help of a Teacher Panel, which will support the study from the outset and will assist the team with translating findings into useful strategies for engaging shy students as learners and with sharing them with education professionals at the study’s completion.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder