Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Speaking up for the quiet ones: Voicing the perspectives of shy students in middle schools

Alternativ tittel: Stille og innadvendte elever i ungdomsskolen - elevenes egne erfaringer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Forskningsprosjektet belyser hvordan elever som strever med stille og innadvendt atferd opplever ungdomsskolen, sett fra elevenes perspektiv. Det er ulike årsaker til stille og innadvendt atferd. Her handler det om elever som er engstelige, tilbaketrukket og selvbevisste i situasjoner hvor de omgås andre. Ungdommene ønsker gjerne å være aktive og sosiale, men strever fordi de er redde for negative reaksjoner. Prosjektet består av tre deler. I del en er hensikten å få fram ungdommenes egne opplevelser av skolehverdagen. Ulike faktorer som støtter eller hindrer utvikling, læring og deltakelse vil belyses. Gjennom observasjon og kvalitative intervjuer søkes innsikt i deres erfaringer. Både stille, innadvendte elever og andre elever vil delta i intervjuene. Intervju av ulike elevgrupper gjør det mulig å belyse likheter og forskjeller i gruppenes opplevelser. Kunnskapen som oppnås i del en vil danne grunnlag for del to. Denne studien belyser hvordan ulike aspekter ved skolemiljøet og egenskaper knyttet til stille og innadvendte elever har betydning for elevenes tilpasning på skolen. Dette kan handle om faglig utvikling, sosial deltakelse, skolefravær, ensomhet, osv. En spørreundersøkelse vil bli sendt til et større antall elever og ungdomsskoler. Resultatene fra prosjektets del en og to vil oppsummeres og danne utgangspunkt for prosjektets del tre. Her vil utprøving av strategier som bidrar til positiv utvikling for elevene bli gjennomført. Et begrenset antall ungdomsskolelærere vil få tilbud om deltakelse på seminarer med formidling av resultater, utveksling av ideer, og utprøving av tiltak. Hele prosjektet kan beskrives som praksisnært. Ved at prosjektets tre deler bygger på hverandre, vil både de kvalitative og kvantitative resultatene integreres og dermed representere både dybde og bredde i elevers erfaringer. Lærere og skoleledere deltar som rådgivere i prosjektets ulike faser, og vil på denne måten sikre det praksisnære aspektet.

Shyness is a temperamental trait that comprises the disposition to be wary and self-conscious in situations of perceived social evaluation. The project will examine the experiences of shy students in middle school (ungdomsskolen). School can be a particularly challenging environment for shy students, where stressors include working with different teachers, group work and speaking in front of the class. Shy students are therefore prone to school-related difficulties, such as lack of engagement, less positive teacher-student relationships, and poorer academic performance. However, there is very little research on shyness in early adolescence and none on their adjustment to school. Early adolescence is a stressful period for most young people. In contrast to elementary school, where students may receive support from a single class teacher, in middle school students need to move from teacher to teacher, navigating expectations and creating their own learning pathways. The project starts with a qualitative element to elicit the perspectives of shy students as they navigate the demands of the school day. The insights gained will directly inform a large-scale quantitative study with students from across Norway, which will reveal the processes that underlie their school adjustment (i.e., mediators), and identify risk and protective factors (i.e., moderators) for them to be successful learners. This is the first study to identify shy students’ viewpoints on school adjustment. We will address recruitment of participants with the help of a Teacher Panel, which will support the study from the outset and will assist the team with translating findings into useful strategies for engaging shy students as learners and with sharing them with education professionals at the study’s completion.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren