Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and social cohesion

Alternativ tittel: God Integrasjon (GOODINT): Mål og hindringer for god integrasjon og sosial samhørighet

Tildelt: kr 13,7 mill.

Hva er god integrasjon av migranter i Norge og Europa? Hvordan kan vi oppnå det? GOODINT er et filosofisk forskningsprosjekt som undersøker disse to spørsmålene. Prosjektet analyserer hvorvidt god integrasjon forutsetter å realisere like muligheter, kulturell integrasjon og sosial samhørighet. Prosjektet fokuserer både på generelle normative teorier om god integrasjon og hvordan disse teoriene fungerer i og er påvirket av tre europeiske sammenhenger: Storbritannia, Norge / Norden og Ungarn. Dette sikrer at de teoretiske analysene er forankret i reelle forhold, og erkjenner at ‘god integrasjon’ kan bety veldig forskjellige ting, avhengig av konteksten. Prosjektets andre år har fortsatt å utdype kunnskap om de relevante forutsetninger og utfordringer, forskjellige politiske tilnærminger, og generelle meninger om god integrasjon. Så langt har forskningsresultatene blitt publisert i tre monografier (alle i OUP) og en rekke akademiske artikler i internasjonale tidsskrifter (inkl. Ethical Theory and Moral Practice, Journal of Applied Philosophy, Journal of Moral Philosophy, Moral Philosophy and Politics, Nations and Nationalism, og Western European Politics). Temaer knyttet til god integrering, nasjonalisme og sjanselikhet har også blitt formidlet i publikasjoner rettet mot bredere akademiske, og ikke-akademiske, publikum, inkludert f.eks. tre artikler av prosjektmedlemmene i Springer Handbook of Equality of Opportunity. GOODINT har skaffet ny kunnskap om sosial samhørighet. Den empiriske litteraturen gir ingen ensidig støtte til de liberal-nasjonale argumentene for å begrense migrasjon (Holtug 2021). GOODINT har også påvist hvordan bestemte typer retorikk om nasjonal identitet kan ekskludere og skade migranter og ande minoriteter. Dette gjelder selv når retorikken er knyttet til stolthet om nasjonale institusjoner heller enn kulturelle tradisjoner eller etnisitet (Gustavsson og Taghizadeh 2022). GOODINTs forskere har også vist at forskjellige typer eksklusjon, både ut fra statens geografiske grenser og fra statsborgerskap, ikke blir begrunnet godt nok – dette gjelder for eksempel når stater prøver å ta borgerskap fra potensielle terrorister, eller når staten ikke gir religiøst begrunnede fritak fra statsborgerskapsseremonier (Lenard 2023). Prosjektmedlemmer har også utviklet nye måter å begrunne flyktningers demokratiske deltakelse (Zsolt 2023). Noen har vist hvordan byrden ved å dele informasjon i sannhets- og forsoningsprosesser er epistemisk urettferdig (Reibold 2024). På den annen side har GOODINT-forskere også styrket begrunnelsen for bestemte former for flyktningpolitikk, så som den norske prioriteringen av LHBTIQ+ flyktninger i sin flyktningskvota. Slike begrunnelser kan bygge på både internasjonale flyktningsavtaler og dypere moralske prinsipper (Vitikainen 2023). I mai 2023 arrangerte prosjektet en tredagers workshop ‘Exclusion, integration, and democracy’ ved UiT, med en dags bokworkshop om Patti Lenards ‘Exclusion and Democracy’ (OUP 2023). Prosjektmedlemmer er med til å publisere en boksymposium om dette. I juni 2023 arrangert vi prosjekteds hovedkonferanse 'Trust, Integration, and Social Cohesion' ved Memorial University of Newfoundland (MUN) I samarbeid med MUN, University of Brunswick, University of Ottawa, og Social Sciences and Humanities Research Council Canada SSHRCC. Konferansen samlet flere teoretikere og empiriske forskere på feltet, med særlig fokus på utfordringene med å bygge tillit og sosial samhørighet, både generelt, og i de nordlige/arktiske områdene. I tillegg til akademiske publikasjoner har prosjektet fortsatt å engasjere seg med aktører som jobber med, og har personlige erfaringer om migrantintegrering i den offentlige sfære. Både UiT- og MUN-arrangementene inkluderte diskusjonspaneler om god integrering, og paneldiskusjonene til den MUN-arrangementet blir etter hvert redigert og lagt til prosjektnetsider for fremtidig bruk. I desember 2023 arrangertel prosjektets arbeidspakke 2 (om kulturell integrasjon) en workshop ved Cambridge University, med bidrag fra en rekke migrantledede organisasjoner og støttenettverk. De yngre prosjektmedlemmene (2 post docs og 1 doktorgradsstudent) har hatt god fremgang i sine individuelle delprosjekter, og de enkelte prosjektmedlemmene fortsetter å publisere og gjøre sitt arbeid kjent i både internasjonale og lokale formidlingskanaler. Oppdatert liste over publikasjoner og prosjektarrangementer finnes på: www.uit.no/research/goodint

GOODINT aims to provide a context sensitive theory of Good Integration, i.e., one which identifies criteria of goodness which are appropriate to the specific context in question as opposed to one that identifies criteria that, say, are not specific to the sort of groups the integration of which is in question. A context sensitive theory (as opposed to context-insensitive theory) is reflective of the particular context in terms of allowing it to specify the particular problem to be assessed, as well as in operating as an inherent element of its normative evaluation. GOODINT seeks to achieve this aim through a comparative approach to the integration goals and policies of three European countries: Norway, UK, and Hungary. These three countries have, both historically and at present, adopted somewhat different views on the central normative goals of integration and the means via which such goals are to be achieved. The different country contexts also provide different constraints through which the feasibility of the possible policies of integration are to be assessed, thus providing an ample starting point for GOODINT’s comparative approach. Such comparative approach, which is rather novel in political philosophy, provides a unique perspective for a normative analysis of different aspects of migration, diversity, and social cohesion, including the extent to which different country contexts affect our conceptual and normative frameworks of analysis of good integration. Furthermore, in contrast to many other accounts of good integration, GOODINT focuses on the ideals of equality of opportunity, and the ways in which such ideals, and the different understandings and commitments to such ideals, mould both our understandings of what Good Integration entails, as well as the means through which such integration is to be achieved.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon