Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Regulating migration and membership through monetary requirements

Alternativ tittel: Regulering av migrasjon og integrering med pengekrav

Tildelt: kr 8,7 mill.

Penger kan avgjøre om du får flytte til et land, gjenforenes med familien din, bo der over tid, og få tilgang til statsborgerskap. Dette gjelder ikke bare for arbeidsmigranter, men også for familiemigranter og flyktninger. I tillegg til å ha et av Europas høyeste inntektskrav for familiegjenforening, innførte Norge et inntektskrav for permanent opphold i 2017. Mens det finnes en omfattende akademisk litteratur om ulike krav som er tenkt som insentiver for integrering, slik som språk- og statsborgerskapstester, vet vi lite om hvordan økonomiske krav fungerer. Vi vet for eksempel ikke om de faktisk fungerer som insentiver for overgangen til arbeid. REMIMO tar for seg dette kunnskapshullet i innvandrings- og integreringsreguleringsforskningen fra tre vinkler: 1) ved å undersøke de politiske prosessene, argumentene og begrunnelsene for innføringen av norske inntektskrav, 2) ved kvantitativt å undersøke effekten av inntektskravet for permanent opphold, og 3) ved kvalitativt å undersøke innvandreres erfaringer og valg. Inntektskrav er interessante virkemidler fordi de unngår åpenbar forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn og etnisitet, samtidig som de kan de ha effekter som er forskjellige nettopp langs disse linjene. Innbakt i inntektskravet ligger altså en mulig spenning mellom den eventuelle insentiveffekten og idealet om likebehandling – særlig relevant i en universalistiske nordiske velferdsstaten. REMIMO vil utvikle vår forståelse av sentrale mekanismer for inkludering og ekskludering i den norske velferdsstaten og samfunnet, og produsere praktisk kunnskap til beslutningstakere. Prosjektet vil øke vår kunnskap om innvandrings- og integreringsregulering, samtidig som vi tar opp bredere spørsmål knyttet til den nordiske modellens bærekraft.

How much money you have can determine whether you can enter a country, bring in your spouse, stay there over time, and have access to full political rights. While the exact impact varies, money increasingly matters whether you are a so-called labor migrant, refugee, or family migrant. Indeed, monetary requirements have become a central tool in Norway’s regulation of immigration and integration, through the expansion of the income requirement for family immigration and the 2017 introduction of an income requirement for permanent residence. Such economic requirements remain underexplored in the literature on conditional immigration and integration requirements, but appear increasingly crucial in Norway’s efforts to regulate admissions and also incentivize immigrant integration into the labor market. REMIMO investigates the rationales for, and the effects and experiences of, conditional monetary requirements, using a mixed-method approach. Norway – as a universalistic Nordic welfare state – is a particularly relevant context for such a study. Monetary restrictions are interesting policy instruments because they avoid obvious differential treatment according to protected categories, and yet they may have differential impacts precisely along those lines. Tying access to permanent stay– and as such ultimately access to political rights – to income may ultimately act to undermine universal welfare regimes—in the name of their protection. REMIMO will develop our understanding of central mechanisms of inclusion and exclusion in the Norwegian welfare state and society, provide actionable knowledge for policymakers, and push the immigration and integration research agenda forward, while addressing broader questions in relation to the sustainability of the Nordic model.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon