Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid adjustments

Alternativ tittel: Fluid adjustments

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

313854

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ideen er å kombinere avanserte sensorer for å måle eller utlede fluidegenskaper og behandle slike data ved en selvkalibrerende algoritme som predikere fluidegenskaper. Algoritmen vil beregne mengden av et tilsetningsstoff eller fortell om det kreves en behandling for å nå ønskede egenskaper og gi det som et settpunkt til et kontrollsystem for fluidbehandling. Resultatet er et automatisk væskebehandlingssystem som holder væskeegenskapene nær målet ønskede verdier. Konseptet vil øke kontrollen over, og redusere utilsiktede variasjoner av væskeegenskaper, og på den måten muliggjøre mer nøyaktig og konsekvent boring av kritiske seksjoner. Dette gir en tidligere og sikrere deteksjon av uønskede hendelser. Videre, når konseptet har vist seg å være tilstrekkelig stabilt og pålitelig, vil det redusere behovet for menneskelige borevæskeoperatører offshore, og legge til rette for en høyere grad av fjernovervåkning, kontroll fraopeasjon sentre på land. I fremtiden vil systemet være grunnlaget for autonom justering av primær brønnbarriere. Dette vil bidra betydelig til reduserte kostnader og miljøbelastning fra boreoperasjoner. Dette innovasjonsprosjektet vil nå et høyt nivå av nøyaktighet og pålitelighet ved laboratorieforhold, og dermed nå en autonom utførelse av en forhåndsdefinert serie eksperimenter. Løsningen vil bli opprettet og integrert i en økosfære med et kontrollsystem som er identisk med et offshore-miljø, og senker terskelen for å implementere dette i boreoperasjoner.

The idea is to combine advanced sensors to measure or derive fluid properties and process such data by a self-calibrating algorithm that predicts fluid properties. The algorithm will calculate amount of an additive or a treatment is required to reach target fluid properties and feed that as a set-point to a control system for fluid treatment. The result is an automatic fluid treatment system that keeps fluid properties near target accurately and reliably. The concept will increase control of and reduce unintended variations of fluid properties, and by that facilitate more accurate and consistent drilling of critical sections with earlier safe detection of upcoming unwanted events. Furthermore, when the concept has proven sufficiently stable and reliable, it will reduce need for human drilling fluid operators offshore and facilitate a higher degree of remote monitoring, control from onshore centers and in the future, this will be the basis of autonomous adjustment of the primary well barrier. This will contribute significantly to reduced cost and environmental load from drilling operations. This innovation project will reach a high level of accuracy and reliability at laboratory conditions, and by that reach autonomous execution of a predefined series of experiments. The solution will be created and integrated into a control system ecosphere identical to an offshore environment, lowering the threshold to implement this in drilling operations.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum