Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ZeroCoaster (Zero-emission and standardized Coaster) -Universal short sea ship, zero emission ready by fuel flexibility and standardization

Alternativ tittel: ZeroCoaster (Nullutslipps- og standardisert Kystfartøy) -Universelt nullutslipps nærkystskip, med brensel-fleksibilitet og standardisering

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektnummer:

313863

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Den Norske nærskipsflåten har en gjennomsnittsalder på 28 år og står for 48% av all sjøtransport i Norge. Denne aldrende flåten er ikke utslippsfri. Regjeringen krever at drivhusgass-utslippene i Norge skal reduseres med 50% innen 2030. Disse kravene kan ytterligere strammes inn om noen år. Nullutslippsfartøy og en bærekraftig nærskipsfart er ikke oppnåelig med dagens løsninger. De operasjonelle kostnadene, kapitalkostnadene og teknologirisikoen er for stor. Dersom Norges mål for halvering av utslipp innen 2030 skal gjennomføres, vil det kreves 700 lavutslipps- og ca. 400 nullutslippsskip, av disse; 450 bulk- og lasteskip. Hvordan skal vi klare å redusere risiko og kostnad slik at vi kan få en bærekraftig flåtefornyelse som redere er villige til å investere i? ZeroCoaster er et modularisert og standardisert skipsdesign med nullutslippsfilosofi som kan bidra til å løse dette problemet. Skipet skal optimaliseres etter analyser og resultater fra dagens sammenliknbare alternativer. Simuleringsverktøy skal brukes for teste de ulike delene av skip som opererer i dag under ulike værforhold. Disse dataene brukes videre i optimaliseringsprosessen. En av hovedhypotesene er at skipene kan redusere sitt energiforbruk, som er vesentlig for å benytte nullutslippsteknologi. Verktøyet som er utviklet i ZeroCoaster kan dokumentere opp til 40% redusert kW/ton x nm sammenliknet med eksisterende fartøy, etter simulering og optimalisering. Skipsstrukturen til ZeroCoaster er standardisert, noe som er besparende både for engineerings- og produksjonskostnadene. Målet er å bevise at standardiserte skip med hensyn til type last og størrelse er teknisk og kommersielt gjennomførbart. Hypotesen er at to typer konfigurasjoner kan erstatte ti-talls varianter, som igjen vil øke flåteutnyttelsen og gjøre det mulig å for bulkskip å benytte høyteknologisk og kostnadsdrivende teknologi. Som standard i dag er energiproduksjon og -lagring bygd inn og integrert i skipet. Dette gjør at et bytte fra en type energibærer til en annen blir kostbart. Med ZeroCoaster ønsker vi å benytte en modulbasert, utskiftbar kontainerløsning. Dette vil si at både energiproduksjon og -lagring enkelt kan byttes ut. Forskningen vil gi svar på hvordan disse modulene kan kobles mot skipets systemer og fortsatt være utskiftbare. Som et resultat av samarbeidet med nøkkelteknologi-eiere og klasseselskap er det utviklet et design og en løsning for bruk av ammoniakk som energibærer og brenselceller for energiproduksjon. Dette er nå teknisk verifisert og har gjennomgått kommersielle prosesser for videre realisering. En ny arbeidspakke i prosjektet er etablert med navnet «ZECH» - Zero Emission Compressed Hydrogen, hvor arbeidet er å evaluere tilgjengelige bunkringsteknologier med fokus på sikkerhet, kostnad og kapasitet. Deretter skal det utvikles økonomiske og tekniske nøkkelindikatorer for bruk av komprimert hydrogen på skip til bruk med simuleringsdrevet skipsdesign. Sist, men ikke minst, må regelverk mellom landbasert industri og maritim næring harmoniseres, med tanke på sikkerhet, operasjon og fremtidig integrasjon. For å redusere energiforbruket, forskes det på å benytte vind- og bølgeassisterende fremdrift, med potensiale til å redusere forbruket med 15-20%. Studien har også som mål å finne bedre løsninger for logistikk via sjøveien og godshåndtering enn det som eksisterer i dag.

-

For å nå målene i Paris' klimaavtale må store reduksjoner i klimagassutslipp fra skipsfart gjennomføres før 2030. En handlingsplan for grønn skipsfart ble utviklet av den norske regjeringen i 2019 for å legge til rette for det grønne skiftet innen den maritime næringen . Handlingsplanen trekker sterkt fram behovet for en grønn fornyelse av den aldrende norske nærkyst-og bulkskipsflåten. Gjennomsnittsalderen på flåten er nesten 30 år, og det forventes at det trengs mer enn 100 nye skip de neste årene. På grunn av de lave marginene og mangelen på kapital i dette skipssegmentet har det imidlertid vært og vil være få investeringer i grønn teknologi så lenge disse produktene er mer kostbare og mindre fleksible enn konvensjonell teknologi. Den norske næringsklyngen Grønt Skipsfartsprogram initierte i 2019 et pilotprosjekt for å studere hvordan den nødvendige flåtefornyelsen innen kyst- og bulkflåten kan realiseres, men også bidrar til det nasjonale målet om å redusere klimagass-utslippene. Både lasteiere, skipseiere, skipsdesignere, verft, leverandører av utstyr, klassifiserings- og forskningsorganisasjoner deltok. Pilotstudien identifiserte viktige muliggjørende faktorer, men avdekket også at en konkurransedyktig løsning kan tilbys til markedet ved høy grad av norsk verdiskaping. Resultatet av studien var et skipskonsept som kombinerer nye grønne teknologier for reduserte utslipp med modularisering og standardisering for kostnadseffektivitet. Prosjektet Zero-emission and standardized Coaster (ZeroCoaster) vil bringe pilotstudien videre mot optimalisert systemdesign og verifisering av disse parameterne, og utvikling av designløsninger som sikrer drift med nullutslipp av lokal forurensning til rimelige kostnader. Målet er å bevise at et nullutslippsskip kan være kommersielt konkurransedyktig mot tradisjonelle lastebåter. Dette arbeidet vil kreve forskning og utvikling av metoder for design og ytelsesvurdering innen ny teknologi.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2