Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MusicDNA Sustainable Eco system - MuSEc

Alternativ tittel: MusicDNA Bærekraftig Eko-system

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

313896

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

MusicDNA Sustainable Eco system (MuSEc) videreutvikler MusicDNAs etablerte teknologi for radio- og TV-monitorering med mål om økt skalerbarhet gjennom mer kosteffektiv og energi- og prosessorgjerrig utnyttelse. Med økt skalerbarhet følger også forbedrede data- og forretningsmodeller. Mer komplett og nøyaktig monitorering muliggjør sikrere, raskere og mer rettferdig betaling til rettighetshavere. Musikkbransjen er på vei inn i mer datadrevne prosesser for beregning av royalties. Selv i modne markeder (Nord-Europa) beregnes mye med sampling og interpolering av data. I mindre sofistikerte markeder (Sør-Europa, Latin-Amerika) er det større utfordringer fordi lite reell data er kombinert med lav tillit til de som krever inn pengene på vegne av rettighetshavere. Selskapets mål er at MusicDNAs kjerneteknologi skal bli del av en ny standard for å øke transparens, økt tillit og en mer rettferdig fordeling av inntekter. MusicDNA er allerede valgt som plattform for sanntidsinnsamling av data for nye opphavsrettsselskap. Selskapet arbeider tett med noen av de mest anerkjente selskap innen rettighetsadministrasjon. Partnere i prosjektet: - MusicDNA AS (prosjekt-eier) - Norges Handelshøyskole, forskningssenter «Digital Innovation for Growth» (DIG) - Universitetet i Agder, Popular Music Research Unit (PMRU) - Fraunhofer Institute for Digital Media Technology, Business Unit media Management and Delivery Etter tre års arbeid har man oppnådd følgende: - Pay-per-play monitoreringssystem og royaltyberegning. som sikrer en mer transparent og rettferdig modell for rettighetshaverne. Vi er allerede i gang på pilotnivå at enkelte rettighetshaverorganisasjoner får automatisk kreve sitt utestående basert på gjensidig aksepterte rapporter fra MusicDNA. - Ny databasemodell med nytt API, og derved forbedrede prosesser for eksport av identifiserte aktiveringer av anvendt rettighet med fullt datasett for royalty-beregninger. Dette har resultert i samarbeids- og service-lisens-avtaler med to av verdens største opphavsrettselskap/agenter for innkreving av manglende royalties i territorier som har mangelfull transparens og unøyaktige rapporteringsmodeller fra brukerne. - Skalerbar, energieffektiv og prosessorgjerrig lydidentifikasjon med nye algoritmer. Tale-/musikk-separasjonsalgoritmer er trent opp og vil bli et tilgjengelig produkt i løpet av 2024. Dette vil gi ytterligere betydelig energieffektivisering. - Et promoteringssystem skreddersydd for radiostasjoner, for at de lettere skal finne musikk basert på deres profil. - En ny spesifikasjon for datautveksling, standardvurdering og innledende prototypeimplementering, samt vurdering av utfordringer knyttet til mismatch/de-dupliserings og forslag til løsninger. - Nye kundeforhold med moderne rettighetsforvaltningsorganisasjoner som gjennom teknologisk tillit har oppnådd status som offentlig sertifiserte royaltyinnkrevere.

MusicDNA har økt sin konkurranseevne og kundeliste internasjonalt gjennom å bli en skalerbar, energi-, prosessor- og kosteffektiv leverandør av systemer for profesjonelle rettighetshavere og rettighetshaverorganisasjoner. NHH og UiA har etablert tydelig innsikt i komplekse avtale- og beregningsforhold i musikkbransjen i en tid der den er i radikal endring på grunn av tekniske løsninger som endrer transparens, tillit og ikke minst fart i beregningsprosessene. Fraunhofer IDMT er styrket med økt industrierfaring og grunnlag for utvikling av algoritmer og spesialisert AI for internasjonal musikk- og mediebransje. Aller mest sentralt er at skalerbar teknologi utviklet i prosjektet er grunnlag for raskere utbetalinger. Dette hviler på tillit til MusicDNAs rapporter både hos de som eier rettighetene og skal ha betalt, og hos de som krever inn penger fra de som har brukt de forvaltede rettighetene. Dette er begynnelsen på moderne royaltyberegning. Det går fortere, er mer korrekt og til langt lavere prosessuell kostnad.

The global annual revenues for licensing of recorded music is more than 12 Billion Euro. The licensing of music is regulated through two international conventions, the Rome convention (the rights of performers and producers) and the Bern convention (the rights for authors and publishers) and managed by national CMOs (Collective Management Organizations). Among the CMOs there are several Performing Rights Organizations (PROs), focusing on the tracking and collection of performance royalties, or royalties earned whenever a song is publicly performed or streamed. This part of international music industry has always suffered from a severe lack of transparency, inaccurate rights metadata, inefficient management and slow payment (remunerations) to the rights holder. The result from this is that numerous artists are not paid correctly and not in due time. This problem has become even more severe after the COVID-19 stopped all live events for most of 2020 and the most important fast cash revenues for artists suddenly stopped. The project will develop and deliver innovative technologies and business tools for an ecosystem for fair and transparent remuneration of rights holders in the music domain based on accurate usage monitoring, and it will do so in a truly sustainable and interdisciplinary manner, considering requirements for energy-efficiency, interoperability and privacy protection / confidentiality. The music industry also is in need for more sustainable business models supporting the long-tail market to ensure the rich and diverse underwood of business continue to deliver new artistic expressions with easy access to key exploitation channels. Therefore, a deeper analysis and modelling of business scenarios mapped against the design of the ICT solutions, will be a central part of the business research. The partners are MusicDNA AS (coordinator), NHH Norwegian School of Economics, University of Agder and Fraunhofer Institute for Digital Media Technology,

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena