Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence

Alternativ tittel: Avvergeplikt i møte med partnervold

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

313902

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Avvergeplikt i møte med partnervold Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold og mishandling i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et folkehelseproblem og samfunnsansvar. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at det var forebyggingspotensial. Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om mishandling i nære relasjoner, har profesjonsutøvere avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Det er sterke meninger både for og imot avvergeplikt i møte med partnervold, men det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er svakt. Formålet med denne studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold, gjennom ulike arbeidspakker. 1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett. I arbeidspakke 1 kartlegges omfanget av henvisninger til avvergeplikten i juridiske kilder, fastlegge gjeldende rett og terskelen for å utløse avvergeplikt. Vi har fått tilgang til straffesaksdokumenter og vil undersøke i hvilken grad avvergeplikten blir brukt i saker om alvorlig partnervold. Videre skal vi undersøke hva slags kunnskap dokumentene kan gi om profesjonsutøveres kunnskap, holdninger og erfaringer med avvergeplikt i disse sakene. 2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap. I denne delen av prosjektet intervjuer vi profesjonsutøvere som har ansvar for å hjelpe utsatte og utøvere av partnervold (ansatte på krisesenter og overgrepsmottak/legevakt, terapeuter i Sinnemestring og Alternativ til Vold). Vi rekrutterer også personer som har et ansvar for å respondere på meldinger om alvorlig partnervold (politi og kommunalt barnevern), i tillegg til partnervoldsutsatte og partnervoldsutøvere. Vi gjør dette for å få kunnskap om vurderinger deltakerne gjør, samspillet innad i profesjonsgruppene, mellom de ulike instansene og mellom hjelpsøkere og profesjonsutøvere. Prosjektet skal frembringe kunnskap om hva som kan fremme forebyggingspotensialet og samarbeidet, og hva som kan være til hinder i arbeidet. Vi vil også undersøke hvordan avvergeplikten påvirker hjelpsøkeres tillit til hjelpeapparatet og opplevelsen av hjelpen de har mottatt. Datainnsamlingen blir fullført vinter 2022/2023. 3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold. Formålet med arbeidspakke 3 er å kartlegge og sammenlikne kunnskap, holdninger og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold på tvers av de samme gruppene vi studerer i del 2. Vi skal undersøke om det er noen forskjeller mellom gruppene vi studerer og deres kunnskap, holdninger og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold. Videre vil vi forsøke å identifisere faktorer som kan assosieres med hvorvidt profesjonsutøvere eller hjelpsøkere støtter eller er kritiske til avvergeplikt i møte med partnervold. Datainnsamlingen blant profesjonsutøvere vil i all hovedsak ferdigstilles høsten 2022, mens datainnsamlingen fra hjelpsøkerne foregår fram til våren 2023. Vi gjennomfører også en intervensjonsstudie med helsepersonell (pre-test, post-test) for å undersøke om en pedagogisk intervensjon, et heldags undervisningsopplegg med varierte læringsformer kan endre deltakernes kunnskap, holdninger og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold. I 2022 har vi fullført en pilotstudie og to av fire datainnsamlinger knyttet til intervensjonen. Datainnsamlingene som gjenstår, skal gjennomføres våren og høsten 2023. Analyser fra pilotstudien viser at undervisningsopplegget ga en signifikant endring i kunnskap umiddelbart etter undervisningen og at denne holdt seg to måneder senere. 4. Forskningsformidling MANREPORT-IPV har en omfattende plan for formidling av kunnskap fra prosjektet både til akademia, allmennheten og profesjonsgruppene som deltar. Vi har etablert nettside for prosjektet; www.avvergepliktogpartnervold.no En av stipendiatene våre forsker på hvordan kunnskapen fra MANREPORT-IPV bør kommuniseres til helsepersonell på sykehus. Alle i Norge har avvergeplikt, men avvergeplikten kan bli opplevd som en kontroversiell plikt som utfordrer profesjonelle verdier (tillit, autonomi). Vi vil undersøke hvordan resultater fra prosjektet bør kommuniseres i felt som preges av sterke holdninger og lite empiri. Hvordan kan vi øke sannsynligheten for at resultatene fra MANREPORT-IPV når fram til og blir nyttig for gruppene vi studerer? Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus.

Intimate partner violence is a serious public health problem that affects millions worldwide. The costs of IPV are massive, both in terms of suffering, reduced health, and socioeconomic expenses. Evidence suggests that in a majority of intimate partner homicides (IPH), there is a potential for prevention. For this purpose, countries in some parts of the world have adopted legislation requiring professionals to report cases of IPV to the police or the criminal justice system. Currently, however, the empirical knowledge on mandatory reporting of IPV is inconclusive and offers no valid evidence to support a major attitude toward the subject. The overall aim of MANREPORT-IPV is to investigate "What experiences, awareness, and attitudes do professionals and IPV help-seekers in Norway have concerning mandatory reporting of intimate partner violence?". Given the scarce knowledge of this research field, we designed a concurrent parallel explorative project with three main elements. 1) Systematic text studies (court documents, juridical analysis). 2) A qualitative investigation of experiences, awareness, and attitudes to mandatory reporting of IPV. 3) Quantitative investigation of professionals' and help-seekers' perceptions of and experiences with mandatory reporting of IPV. MANREPORT-IPV will analyze and compare data from doctors, nurses, domestic violence shelter workers, child protective services, psychologists, police, and IPV help-seekers. Studying these enables us to analyse horizontal interactions between service providers with different responsibilities concerning IPV. The primary objective is to improve the empirical knowledge on mandatory reporting of IPV to inform a more effective prevention of serious intimate partner violence. The project will contribute to innovation by providing new knowledge about facilitators and barriers to mandatory reporting, thus building a foundation for more evidence-based recommendations and interaction in the service system.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester