Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Alternativ tittel: Reuse-as-a-service: Object control and product flow in a chaotic market

Tildelt: kr 4,7 mill.

Fremtidens varehandel må tilfredsstille nye krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleopplevelsen. Både produsenter og leverandører må utvikle nye forretningsmodeller, digital og fysisk infrastruktur som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser. Formålet med dette prosjektet har vært å utvikle et ombrukssystem for kontormøbler med bedriftsmarkedet som første segment. I Norge kastes det om lag 140.000 tonn kontormøbler hvert år, fordi bedrifter som ønsker å fornye lokalene sine nesten alltid velger nye møbler. Ønsker man å velge ombruk finnes det ingen gode kilder til kontormøbler i tilstrekkelig volum og ingen kontroll på tilstand eller behov for reparasjon. I dette prosjektet har vi utviklet et ombrukssystem som gjør det enkelt å identifisere og registrere brukte møbler. Etter hvert skal vi videreutvikle løsningene som er utviklet ved å ta i bruk kunstig intelligens til å ta effektive beslutninger om møbelets videre liv i form av automatiserte anbefalinger om det bør legges ut for salg på en ombruksplass, repareres, redesignes eller gjenvinnes.

Et ombruksystem for kontormøbler har potensial til å redusere årlig avfallsmengde med rundt 50.000 tonn. I løpet av prosjektet har vi utviklet første versjon av systemet og tatt det i bruk hos flere virksomheter. Til nå er 5000 møbler registrert i systemet gjennom et samarbeid med First Mover Group, Norges største aktør innen kontorflytting, som fremover bruker systemet i sin virksomhet for å øke ombruk av møbler i flytteprosesser. I årene som kommer er ambisjonen å videreutvikle systemet og ta det i bruk i andre produktvertikaler. Lykkes vi vil det være en katalysator for å redusere klimautslipp, materialforbruk og miljø- og avfallsbelastning, ved å tilrettelegge for mer ombruk, lokale verdikjeder og grønne arbeidsplasser. Innovasjonen er en utløsende faktor for å levere på FNs bærekraftsmål nummer 12; Ansvarlig forbruk og produksjon og vil bidra til bærekraftsmål nummer 11; Bærekraftige byer og samfunn, 13; Stoppe klimaendringene og 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentralt for for selskaper som opererer i varehandelen.  Skal de lykkes i fremtiden må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser. I dag finnes det liten, eller ingen, kontroll over produktene i ombruksmarkedet; ingen har oversikt over hva de er laget av, hvor de befinner seg eller hvilken tilstand de er i. Dette er et stort problem, for uten kontroll over produktene i en verdikjede, er det ikke mulig å optimalisere tilbud og etterspørsel. Vår hovedhypotese er at problemet kan løses ved å utvikle et system som gjør det enkelt å identifisere, merke, klassifisere, spore og kontrollere hvor i verdikjeden et ombruksprodukt til en hver tid befinner seg. Visjonen er å utvikle et ombrukssystem som kan tilpasses på tvers av produktkategorier, og vi har definert markedet for kontormøbler som optimalt for å teste relevante hypoteser og utvikle prototyper og systemer som fungerer. ?Prosjektet krever betydelig forskning og utvikling både på feltet datafangst, gjenstandsidentifisering, tilstandsevaluering og ombruksbeslutning. I tillegg kreves digitale støttefunksjoner for smidig gjennomføring av alle ledd i prosessen. Samtidig vil det forskes på ulike løsningers direkte effekt på bærekraft gjennom livsløpsanalyser (LCA).

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Naturmangfold og miljøBransjer og næringerVareproduserende industriTjenesterettet FoUAnvendt forskningUtviklingsarbeidFNs BærekraftsmålFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerLavutslippSirkulær økonomiLTP3 IKT og digital transformasjonVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Energi og transportBransjer og næringerAnnen tjenesteytingPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimarelevant forskningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeFornyelse og innovasjon i offentlig sektorLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerIKT-næringenDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerVarehandelDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Klima, polar og miljøIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Klima og miljøLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiPortefølje Innovasjon