Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Accountable Solar Energy TransitionS (ASSET)

Alternativ tittel: Ansvarlig omstilling til solenergi (ASSET)

Tildelt: kr 8,2 mill.

Mangelen på raske utslippskutt på tross av forestående klimaendringer undergraver legitimiteten til institusjonene som styrer energiomstillingen på flere nivåer. Forskning på ansvarlighet har fokusert på strukturelle aspekter av global og nasjonal styring, men forsømt (i) uformell konkurranse og maktdynamikk i bærekraftig omstilling, og (ii) sub-nasjonale nivåer hvor regional og lokal politikk og prioriteringer bestemmer den politiske økonomien for overgangen til et lavutslippssamfunn. Gjennom tilpasning av etablerte innsikter om rask omstilling utover strukturelle tilnærminger søker prosjektet å etablere ansvarlighetsanalyse som en viktig metodikk. Det spør: Hvordan påvirker ansvarlighet rask energiomstilling? Målet er å produsere innsikt som kan støtte rettferdig og ansvarlig styring av energiomstilling på nivåer i situasjoner med økonomisk begrensninger. Prosjektet fremmer forskning i skjæringspunktet mellom ansvar og energiomstilling med utgangspunkt i den raske utrulling av solenergi. Gjennom et innovativt komparativt design anvender det en ansvarsanalysetilnærming på tvers av flere nivåer for å studere styring av energiomstilling. Det fremmer forskning på energiledelse og informerer politikkutformingen for ansvarlig omstilling til solenergi (ASSET). Forskningen kombinerer etnografiske metoder med et eksplisitt komparativ forskningsdesign som innlemmer uformell praksis i energiledelsesforskning. I motsetning til de fleste utrullingsstudier som setter søkelys på frontløpere, studerer ASSET utrulling der hvor det er økonomisk begrensninger: Portugal og Rajasthan. Et annet nytt aspekt ved denne studien er at en undersøker solenergiprosjekter på forskjellige energiutviklingsnivåer, men likevel med tilstrekkelige likheter for analytisk sammenligning. Dermed produserer prosjektet matnyttig kunnskap om politikk for rettferdig og rask utrulling av solenergi og teoretiserer forholdet mellom ansvarlig styring og virkningen av energiomstillingen. Besøk https://uistransition.com/accountable-solar-energy-transitions-asset/

The failure to rapidly cut emissions despite impending climate breakdown is undermining the legitimacy of the institutions that govern multi-scalar energy transitions. Accountability scholarship has focused on structural aspects of global and national governance, but neglected (i) informal contestation and power dynamics in sustainability transitions, and (ii) the sub-national scales where regional and local politics and priorities determine the political economy of low-carbon energy transitions. Through timely adaptation of established insights to rapid transitions beyond structuralist approaches, the project seeks to establish accountability analysis as a major methodology. It asks: How do accountability relations affect rapid energy transition? It aims to produce insights that can support the just, accountable governance of multi-scalar energy transitions in financially constrained contexts. The project will advance research at the intersection of accountability and energy transitions, using the rapid case of solar energy rollout. It will apply an accountability analysis approach in a first-of-its-kind comparative multi-scalar design to study energy transitions governance. This will advance research on energy governance and inform policies for Accountable Solar Energy TransitionS (ASSET). It combines ethnographic methods with an explicitly comparative research design, and will integrate informal practices into future energy governance research. Unlike most solar rollout studies that focus on first-mover states, ASSET will study financially constrained contexts: Portugal and Rajasthan. Another novel aspect is the choice of many multi-scalar solar rollout projects at quite diverse energy development levels, yet with sufficient similarities for analytical comparison. Thus, the project will produce actionable knowledge on policies for just and rapid solar energy rollout and theorise the relationship between accountable governance and the impact of energy transitions.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder