Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

314029

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet mellom å være et drivhus og et ishus. Går vi 55 millioner år tilbake, var planeten vår over fem grader varmere enn i dag, mens den for 20 000 år siden var fire grader kaldere. I historisk tid har klimaet bidratt til sivilisasjoners vekst og fall. Utfordringen i vår tid er at klimaet endres så ekstremt raskt. Nå er vi igjen på vei inn i drivhuset – i full fart og for egen maskin. I denne boken, krydret med overraskende fakta, vitenskapshistorie og ny forskning, får vi bakgrunn for å forstå den klimakrisen vi står overfor i dag. Ved å ta for seg jordens dype klimahistorie spør Reidar Müller hva den kan fortelle oss om fremtiden. Hvordan så verden ut da jordens klima var bare litt varmere enn i dag? Hva skjedde forrige gang Golfstrømmen kollapset? Og når levde det alligatorer og kameler i Arktis?

Jeg har oppnådd at kunnskap om klimaet og spesielt dets historie når ut til en bredere del av befolkningen ved å gjøre dette tilgjengelig i bokform.

I dette prosjektet vil jeg ta for meg syv klimahistoriske hendelser. Disse hendelsene er, kort oppsummert (flere detaljer i prosjektbeskrivelsen): -Den lille istid (1400-1850). Klimaforverringen fikk betydelige konsekvenser for folk: Avlingene sviktet, flommer og ras herjet og isbreene vokste, som Nigardsbreen og Briksdalsbreen. Jeg har allerede studert sporene etter denne hendelsen i Olden/Stryn sammen med Atle Nesje (UIB) ifjor sommer. -Varm middelalder (c.800-1250). Flere viktige historiske hendelser, som vikingenes oppdagelser og bosetning av Grønland, koblet opp mot denne varmeperioden. Men var middelaldren virkelig en varmeperiode – og hvor varmt var det? For å ta for meg dette har jeg vært med forskere fra UIO og UIB (Jostein Bakke og Henrik Svensen) i felt. -Holocen klimaoptimum. De fleste av landets isbreer forsvant eller krympet kraftig for 7500 år siden, som Jostedalsbreen. Samtidig befant skoggrensa seg 2-300 meter høyere enn i dag. Hva var årsakene til dette? Og er vi på vei inn i en liknende situasjon? -Istidene (12.000 til 2,6 mill.).Den nordlige halvkule har vært rammet av 40 istider de siste 2,6 millioner år. Særlig er forskerne interessert i de hurtige klimaendringene i overgangen fra istid til mellomistid. Hvorfor skjer de så raskt? Og hva kan de fortelle oss om mulige irreversible klimaendringer i fremtiden? -Paleocen-Eocen oppvarmingen. For 55 millioner år siden var CO2-nivåene i atmosfæren over dobbelt så høye som i dag og klima langt varmere. Hva utløse denne episoden? For å dokumentere denne hendelsen skal jeg reise til Svalbard. -Ekstremklima i jordens historie. Jeg vil ta for meg to av de mest ekstreme hendelsene i jordas historie er masseutryddelsen i overgangen mellom perm-trias (251 mill. år siden) og den globale istiden for 635-710 mill. år siden. -Antropocen. I dette kapitlet vil jeg ta for meg endringene i klima som pågår i dag og som er forventet i fremtiden.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima