Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Viral diversity and Interactions in a Changing Environment on Kelp

Alternativ tittel: Diversitet og interaksjon mellom virus og tare i et skiftende miljø

Tildelt: kr 8,7 mill.

Tare er brunalger som tilhører ordenen Laminariales, og betraktes som en nøkkelart i det marine miljøet. De dominerer i kystområder med kaldt, relativt grunt vann og mye stein. På samme måte som andre marine fotosyntetiserende organismer gir tare grunnlag for primærproduksjon gjennom fotosyntesen, men også for en stor sekundærproduksjon gjennom spesialiserte næringskjeder. Taren vokser ofte sammen i en tett tareskog, og danner på denne måten fysiske habitater med ly og gjemmesteder. Den er også et matfat for andre organismer slik som marine pattedyr, fisker, krabber, kråkeboller, bløtdyr, andre alger og epibiota. Tareskoger kan endre lokale forhold ved for eksempel å dempe bølger, som igjen påvirker strømforhold, erosjon i kystområder, sedimentering, bentisk produksjon (primær og sekundær) og tilvekst. Ettersom tarebladene danner skygger mot havbunnen, kan de påvirke konkurransen mellom ulike arter ved å favoriserer arter med lave vekstkrav til lys. Tare er også en vesentlig ressurs for oss mennesker. Den har mange industrielle bruksområder, noe som danner et viktig grunnlag for en økonomisk viktig næring i årene som kommer. 38% av verdens tareskoger har imidlertid vært i tilbakegang de siste 50 årene, mest sannsynlig på grunn av eutrofiering i kystområdene, samt en økning i havtemperaturen. De norske tarepopulasjonene har også variert uten en åpenbar forklaring. Den nylige oppdagelsen av Phaeovirus som infiserer ulike arter av tare, gir oss nå en mulighet til å studere virusinfeksjoner som en mulig årsak til disse endringene. Dyrket tare vil være mer utsatt for abiotiske stressfaktorer, sykdom og parasitter. Dersom dyrket tare er et reservoar for sykdom, vil dette både forårsake økonomiske tap og påvirke ville tarepopulasjoner. ViralICE prosjektet har derfor som mål å finne ut om og hvordan Phaeovirus påvirker naturlige tareskoger og dyrket tare i Norge, i sammenheng med klimaendringene vi står overfor. Prosjektet er allerede godt i gang, og med hjelp fra våre industripartnere, DuPont og Ocean Forest, har vi mottatt tareprøver av Stortare (Laminaria hyperborea) og Sukkertare (Saccharina latissima). Disse tareartene er valgt ut fordi de er viktig for norsk tareindustri; Stortare som råmateriale i alginat produksjon og sukkertare blant annet som dyrefôr. DNA er deretter blitt ekstrahert fra tareprøvene, og jobben er nå i gang med å screene etter Phaeovirus vha PCR-teknologi. Phaeovirus har ikke tidligere blitt studert i Norge, men ettersom Phaeovirus tidligere er identifisert i tare fra England er det sannsynlig at vi finner viruset i Norge. I prosjektet har vi også prioritert å formidle forskningen vår. Vi har deltatt i aktiviteter slik som NRK-pichedag, intervju i lokalavis, og besøk av skoleklasser i forbindelse med Forskningsdagene. Besøk gjerne vår webside www.viralice.net for å lese mer om prosjektet.

Being the most abundant and diverse entities in planet Earth, marine viruses have been proved to control their host populations, acting as driving force for the inter- and intra-species competition and succession. Their outstanding roles in food webs, competitive interactions, biodiversity patterns, and the regulation of keystone species, manifest therefore, their contribution structuring ecological communities and impacting ecosystem functioning. However, we still do not completely understand how viruses interact with their hosts. Kelp forest (brown algae from the order Laminariales) impacts local oceanography and ecology, and constitute enormous energy sources for coastal benthic secondary production supporting fisheries worldwide; from temperate, to polar rocky ecosystems. Kelp deforestation has been reported globally and, after the recent discovery of Phaeoviruses on kelp, viral diseases should be taken into consideration. Evidence posses that host-pathogen interactions will become more frequent and intense in the future, leading to higher virus multiplication rates, increased transmission and host species jumps. Wild seaweed domestication is making crops more susceptible to abiotic stressors, disease and parasites, and these may act as a disease reservoir which could impact natural populations. Therefore, viral infection could not only affect natural kelp forest, but also impact the Norwegian blue bioeconomy. ViralICE has been designed to throw some light into viral diseases that could potentially affect kelp communities and relevant species to the Norwegian industry. This project intends to contribute with Phaeoviral infection knowledge in brown algae, and we will: 1) study Phaeoviral diversity, 2) study the Phaeoviral host-range, 3) study the potential ecological consequences of climate change on algal-pathogen interactions, and 4) build relevant networks between research communities, industry and government.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø