Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Memory politics of the North, 1993-2023. An interplay perspective.

Alternativ tittel: Minnepolitikk i nord, 1993-2023. Et interaksjons-perspektiv.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektet 'Minnepolitikk i nord, 1993-2023. Et interaksjons-perspektiv' (NORMEMO) undersøker minnepolitikk og minnekultur i Nordvest-Russland og i norsk-russiske relasjoner gjennom de siste 30 år. Det norsk-russiske grenselandet utgjør en spennende og lite studert kontrast til andre deler av Russlands vestlige grenseområder; her dominerer diplomati og dialog, i motsetning til 'minnekrigene' som utspiller seg mellom Russland og andre nabostater. Vi fokuserer på interaksjonen mellom aktører på føderalt og regional nivå, samt i Russlands relasjoner med Norge, og spør hvordan minnepolitikken fra Kreml blir mottatt og forhandlet på regionalt plan, og i hvilken grad regionale aktører og minnekulturer har innvirkning på minnepolitikken som utformes på føderalt nivå. Prosjektet er nyskapende i sitt fokus på minnekultur og minnepolitikk som regionale fenomener og som del av bilaterale relasjoner mellom stater. Prosjektet tar for seg konstruksjoner av fortiden på en rekke ulike arenaer, som museumsutstillinger, læreverk i historie, monumenter, filmer, nettsider og sosiale media. Vi undersøker prosessene med forhandlinger, dragkamper og tilpassing mellom regionale og føderale aktører, med særlig blikk for aktørenes agendaer og strategier, deres selvforståelser og normative holdninger, samt deres materielle og symbolske ressurser - kort sagt, hvordan aktørene samhandler og konkurrerer i sine framstillinger av fortida. For å få en dypere forståelse av hvordan interaksjonen har foregått i ulike politiske kontekster og perioder, tar prosjektet for seg utviklingen over de siste tre tiår, fra opprettelsen av Barentsregionen i 1993 og fram til i dag.

The NORMEMO project breaks new ground and advances the research field on Russian memory politics by moving beyond the focus on the Kremlin in existing research, and examining memory politics as processes of interplay between mnemonic actors on 1) the regional level in Northwest Russia, and 2) the trans-regional level in relations with Norway. A regional approach to memory politics seems overdue in consideration of Russia’s size and regional diversity. In parallel, recent discussions in memory studies call for a third wave that move beyond “the classical frame of memory, the nation-state” and scrutinize “non- and transnational frames”. Memory politics in relations between Norway and Russia stand out as an exceptional and understudied case in comparison with Russia’s relations with other European states. Thus, we conceptualise memory politics as a two-level interplay, involving actors both on the Russian domestic scene and in bilateral relations with Norway. Despite the dominance of the Kremlin in the field of memory politics in Russia, we argue that there is a regional filter through which federal politics are appropriated by regional institutions and actors. In Northwest Russia, this filter is produced by distinct regional realities, including relations with Norway and the manifold networks that have developed across the border in the post-Soviet period. We scrutinize the processes of negotiations, struggles and adaptations between (trans-) regional and federal mnemonic actors, and the agendas and strategies, self-conceptions and normative attitudes of our select mnemonic actors, as well as their material and symbolic resources – and how they act and compete in representing the past. To get a better grasp of the interplay in different political environments and periods in contemporary history, the project explores these issues as they develop over three decades, from the establishment of the Barents Euro-Arctic Region in 1993 and up until the present.

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser