Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Governance of Land and Natural Resources in Sápmi, a legal approach.

Alternativ tittel: Forvaltning av land, vann og naturressurser i Sápmi - en rettsvitenskapelig undersøkelse.

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektnummer:

314183

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Samarbeidsland:

Prosjektets hovedmål er å analysere, utrede og foreslå modeller for forvaltning av land og naturressurser i de tradisjonelle samiske områdene i Norge. Urfolks deltakelse i forvaltning av naturressurser landområder tradisjonelt brukt av dem, står sentralt for utvikling av deres kultur og samfunnsliv. Det internasjonale samfunnet har derfor inngått avtaler som sikrer urfolks deltakelse i slik forvaltning. Norge har gjennom flere tiår arbeidet for å implementere slike forpliktelser i nasjonal lovgivning. Det kan her vises til reindriftsloven, Finnmarksloven og forslagene til Samerettsutvalget II m.fl. Prosjektet vil undersøke hvordan det rettslige rammeverket fungerer, hvor det vil bli satt søkelys på lovverk, rettsanvendelse, rettsoppfatninger og sedvaner. Prinsippet om lokal ressursforvaltning ligger til grunn for forvaltning av offentlig eid utmark i Norge, f.eks. gjennom fjellova. Denne forvaltningen vil også bli undersøkt. Videre inkluderer prosjektet en studie av forvaltningen av samisk reindrift med henblikk på mulig styrket brukerdeltakelse i forvaltningen. Studien vil bli utviklet gjennom tre arbeidspakker (WP) hvor WP1 vil analysere folkeretten og gi en systematisk oversikt over internasjonale standarder for urfolks rett til å delta i forvaltning av land og naturressurser. WP2 vil gi en analyse av hvordan Sverige, Finland og Canada rettslig sett forholder seg til de samme land- og ressursforvaltningsspørsmålene. WP 3 vil dra veksel på analysene i de to første arbeidspakkene, og samtidig drøfte regelverk og praksis for land- og naturressursforvaltningen av områder tradisjonelt brukt og besittet av samer i Norge. Retts- og eiendomshistorie, samt rettsoppfatninger vi være en del av dette. Ut fra en samlet analyse vil prosjektet søke å frembringe kunnskap, både av akademisk og praktisk art, så vel som konkrete anbefalinger for forvaltningsordninger til nytte for beslutningstakere, brukere og rettighetshavere. Videre er det et siktemål at prosjektet kan bidra til harmonisk sambruk av ressursene mellom de forskjellige brukergruppene av naturressursene i Sápmi.

The topic of the project is governance of land and natural resources in the Sámi areas of Norway. The Sámi rights to self- or co-governance are keystones within Norwegian Sámi policy. However, the uncertain nature of these rights calls for research. The project’s survey on co-governance models between the nation-state/majority society and the Sámi, contributes to enhance understanding of the possibilities and limitations on the practical development of the Sámi right to governance land and natural resources in their traditional territories within the Norwegian state. The project’s overall aim is to provide academic knowledge, as well as practical recommendations for decision-makers, when it comes to governance of land and natural resources in the Sámi areas of Norway. In this way the project may support a harmonious non-Sámi–Sámi co-existence. The project also includes a study of the reindeer husbandry management, aiming to improve the management in a sustainable way. The recommendations will be developed through three collaborative working packages: WP1 will study international law and provide a systematic overview of international standards on indigenous peoples’ rights and duties related to self- and co-governance of land and natural resources. WP2 will carry out a comparative analysis on how Sweden, Finland and Canada are addressing the content of the same governance issues. WP3 will develop concrete recommendations for governance models involving the Sámi in Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning