Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Promoting Justice in a Time of Friction: Scandinavian Penal Exports

Alternativ tittel: Rettsstatsbygging i krisetid: straff som nordisk eksportvare (JustExports)

Tildelt: kr 8,0 mill.

De skandinaviske statene eksporterer straff – kunnskap, praksiser, personell og lover tilknyttet straffesakskjeden – gjennom sin utenrikspolitikk på spørsmål som spenner fra fengsel og rettslig reform til kvinners rettigheter. Likevel har «straffeeksporter» og hva de sier om skandinavisk straffekraft, utenrikspolitikk og posisjon/ering i det internasjonale samfunnet aldri blitt utforsket. Kriminologi utforsker sjelden skandinavisk straff utenfor den skandinaviske velferdsstatens kontekst; internasjonale relasjoner gir liten oppmerksomhet til straff i utenrikspolitikk; og innenfor folkerettens sosiologi er det et presserende behov for å vurdere motstandskraften til den liberale verdensordenen – inkludert hvilken rolle rettsstatsbygging spiller. For å utvikle teori om hvordan makten til å straffe beveger seg utover nasjonsstaten, kombineres kriminologi, internasjonale relasjoner og internasjonal rett i en empirisk studie av skandinaviske straffeeksporter. Dette utforskes gjennom tre underspørsmål (1) Hvordan «reiser» straffeeksporter?; (2) Hva er likheter og forskjeller i skandinaviske staters utenrikspolitiske bruk av straffeeksporter; og (3) Hvordan former geopolitiske endringer bruken av straffeeksporter i skandinaviske staters utenrikspolitikk og internasjonale bistand? Disse spørsmålene analyseres i arbeidspakker som utforsker ulike eksportfelt: WP #1 gir en diskursiv oversikt over hvordan skandinavisk straffeeksport reiser; WP #2 fordyper seg i et tilfelle av straffeeksport til nasjonalt nivå, som for eksempel rettstatsutvikling i Ukraina; og WP #3 utforsker et tilfelle av straffeeksport til internasjonalt nivå, som for eksempel internasjonal strafferett. JustExports vil skape en kunnskapsbase for å vurdere utenrikspolitikk og utfordringene i den liberale verdensordenen ved å gi økt kunnskap om hvordan politikk produseres, reiser og med hvilke effekter. Prosjektet legger vekt på samhandling med relevante interessenter og bidrar til SDG 16.

The Scandinavian states export criminal justice through their foreign policy and international aid on issues ranging from prison and judicial reform to women’s rights, and in locations as vast as Afghanistan, Colombia, Kosovo, Myanmar, and Uganda. Yet, the role of ‘penal exports’ and what it says about Scandinavian penal power, foreign policy, and position(ing) in the international order has never been explored. Research in criminology rarely considers Scandinavian criminal justice outside the context of the Scandinavian welfare state; international relations give scant attention to penal power in foreign policy; and within the sociology of international law, there is an urgent need to consider the resilience of the liberal international order in a time of friction – including the role of justice promotion therein. With aim to develop criminological theory on how penal power travels beyond the nation state, JustExports combines moral authority and status theory in international relations with Pierre Bourdieu’s ‘methodological toolbox’ in the study of transnational legal fields in the study of Scandinavian penal exports. It explores the overall research question ‘How do Scandinavian states engage in penal exports?’ through three sub-questions (1) How do penal exports travel?; (2) What are similarities and differences in Scandinavian states’ foreign policy use of penal exports; and (3) How do geopolitical changes shape the use of penal exports in Scandinavian states’ foreign policy and international aid? These questions are all analyzed in WPs exploring three different fields of Scandinavian exports: WP #1 provides a discursive overview of how Scandinavian penal exports travel; WP #2 delves into a case of penal exports directed towards the national level; and WP #3 explores a case of penal exports directed at the international level. By combining key empirical insights from WP #1-3, WP #4 develops theory on how penal power travels and manages the project.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam