Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

STAGE. STarting AGe and Extramural English: Learning English in and outside of school in Norway and Flanders

Alternativ tittel: STAGE. STartAlder og extramural enGElsk: Å lære engelsk i og utenfor skolen i Norge og Flandern

Tildelt: kr 11,9 mill.

I Norge møter barn engelsk hver dag gjennom blant annet å lytte til musikk, å strømme medieinnhold og spille online-spill. For å beskrive slike aktiviteter som barn deltar i bare fordi de ønsker det, bruker vi termen ekstramural engelsk (EE, "engelsk utenfor murene" av klasserommet). Barn kan lære engelsk på en uformell måte gjennom EE, og det kan utgjøre et komplement til den formelle læringen av engelsk på skolen. I norsk skole begynner engelskundervisningen i 1. klasse når elevene er 6-7 år. Denne startalderen for formell engelskopplæring varierer mellom ulike land. Noen begynner tidlig, andre introduserer engelsk senere. Dette er tilfellet for Flandern, den nederlandsktalende delen av Belgia. Der er fransk det første fremmedspråket som blir introdusert i skolen, mens engelskundervisningen begynner i 7. eller 8. klasse når elevene er 12-13 eller 13-14 år. Den teknologiske infrastrukturen er lik i Norge og Flandern, så vi kan forvente at barn i begge regioner har lik tilgang på engelsk. Derfor er Norge og Flandern passende kontekster når vi skal undersøke hvilken rolle startalder for engelskundervisning spiller for utviklingen av språkferdigheter. Ved å sammenligne diverse målinger av språkferdigheter blant elever fra begge disse områdene på 1., 6. og 10. trinn, og ved å intervjue elevene og samle data om EE-vanene deres, kan vi undersøke i hvilken grad formell engelskundervisning har betydning for utviklingen av engelskferdigheter. Det vil også bli mulig å finne ut om ressursene som investeres i å tilby formell engelskundervisning fra 1. klasse "lønner seg" i form av bedre engelskferdigheter blant norske barn sammenlignet med et lignende utvalg fra Flandern. STAGE forsøker å styrke vår forståelse av forholdet mellom språkinput og språktilegnelse ved å undersøke de underliggende mekanismene for språklæring blant elever som bruker EE, men som har ulik startalder for formell engelskundervisning.

The STAGE project, STarting AGe and Extramural English, aims to advance our understanding of the relation between language input and language acquisition by investigating the mechanisms underlying language learning among English-as-Foreign-Language learners who are exposed to large amounts of English language input outside of school (Extramural English, EE), but who have different starting ages for formal English instruction in school. The project is the first of size to investigate the impact of an early start in input-rich contexts. The regions involved are Norway, early start (grade 1, age 6-7), and Flanders, late start (grade 7, age 12-13, or grade 8, age 13-14). The main objective of STAGE is to provide new and crucial insights into the input-acquisition relationship by unraveling the relative contribution of formal instruction and EE to learners’ English proficiency. We will use several methods and analyze and compare (across age groups and settings) test measures of English vocabulary knowledge, reading comprehension, and speaking, as well as data from learner interviews and speaking tests. Results will show what learners are capable of as a result of exposure to EE and inform teachers about how to boost English proficiency outside the classroom, and about how to face challenges of increasingly large individual differences in classrooms. STAGE will contribute substantially to language learning theory by addressing important, current scientific challenges in the field of Second Language Acquisition, to research by delivering two new reliable tests (vocabulary, speaking) designed specifically for very young learners, and to society about the optimal starting age for formal instruction – results relevant to policy-makers and politicians. The most critical challenges are anticipated in the collection of data, as it involves children and adolescents. However, the researchers have long experience of projects with young participants, so these challenges can be met.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam