Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway Modul 2: Explaining socioeconomic outcomes and cultural adaptations in early adulthood

Alternativ tittel: Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway Modul 2: Explaining socioeconomic outcomes and cultural adaptations in early adulthood

Tildelt: kr 12,0 mill.

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) er en kvantitativ longitudinell studie av langsiktige økonomiske og kulturelle integrasjonsprosesser blant unge med og uten innvandrerbakgrunn. I CILSNOR Modul 1 ble det i 2016 gjennomført en survey blant førsteklassinger i videregående skole i Oslo og Akershus, samt utvalgte skoler i Drammen, som kartla holdninger og erfaringer, og som deretter ble koblet med registerdata om familiens sosio-økonomiske situasjon. I CILSNOR Modul 2 skal vi gjennomføre en oppfølgingssurvey og hente inn oppdaterte registerdata om de samme ungdommene 5-6 år senere. Prosjektet er del av et internasjonal samarbeid med liknende undersøkelser som har blitt gjennomført i Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Vi skal undersøke spørsmål som: •Hva forklarer høye utdanningsambisjoner blant mange barn av innvandrere og resulterer de i faktisk utdanniongsoppnåelse? Kan det såkalte «innvandrerdrivet» knyttes til foreldrenes sosiale posisjon i hjemlandet eller kulturelle normer i ulike innvandrergrupper? •Hvem har størst risiko for å falle ut av skolesystemet og bli arbeidsledige? Kan man identifisere sosiale risikofaktorer i ungdomstiden som forklarer negative utfall i overgangen til voksenlivet? •Hva slags kulturelle endringer i identitet, holdninger, religiøsitet, tilhørighet mm skjer i overgangen fra ungdomstid til voksenliv, og hvordan henger slike endringer sammen med de unges sosio-økonomiske situasjon? •Hvordan kan vi best forstå ulike mønstre i kjønnsforskjeller i livsvalg og utfall på terskelen til voksenlivet? •Hvilken betydning spiller forhold som et åpent inkluderende utdanningssystem, en generøs universell velferdsstat og en aktiv kjønnslikestillingspolitikk for den økonomiske og kulturelle integrasjonen av innvandrernes barn? •Kan forskning fra Skandinavia bidra til å belyse amerikanske og internasjonale teorier om integrasjon og tilpasning blant barn av innvandrere?

In an era of rapidly increasing ethnic, cultural and religious diversity due to immigration, the question of how children of immigrants adapt and become part of the socio-economic structure as well as the social and cultural fabric of society is a decisive test of sustainability for immigrant receiving countries. As new generations of ethnically diverse adolescents move into adulthood, investigating the forces that shape their opportunities and adaptations not just in in education, employment, but also in the social and cultural life of Norwegian society is crucial for understanding the challenges of the future, in terms of social cohesion, inequality and sustainability.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder