Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Alternative Work Arrangements and Worker Welfare

Alternativ tittel: Alternative tilknytningsformer i arbeidslivet og arbeidstakervelferd

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314267

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Bruken av alternative tilknytningsformer i arbeidslivet har økt i mange OECD land de siste årene. Økt fragmentering av produksjonskjeder har ført til økt bruk av underleverandører, selvstendige oppdragstakere og bemanningsbyråer. I tillegg er veksten i digitale plattform- og såkalt «gig»- arbeid ofte basert på selvstendige oppdragstakere i stedet for fast arbeid. Målet for dette prosjektet er å undersøke pågående endringer i alternative tilknytningsformer i norsk arbeidsliv siden 1995. Vi vil analysere konsekvenser for arbeidstakervelferd og ulikhet, effekten av deregulering på arbeidsdeltagelse, lønn og fagforeningsmedlemskap, og de pågående utviklingene i det rettslige rammeverket. I den første delen av prosjektet vil vi bruke koblede registerdata og Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) data som en ny kilde for å undersøke utviklingen i alternative tilknytningsformer over tid. Registerdataene dekker hele befolkningen, og gjør det mulig å studere utviklingen for ulike grupper og over tid. Vi vil studere utviklingen i lønn, overskuddsdeling og fagforeningsmedlemskap, i tillegg til hvordan alternativt arbeid fungerer som springbrett eller blindvei i arbeidsmarkedet. I den andre delen av prosjektet vil vi studere betydningen av arbeidsmarkedsregulering av alternative tilknytningsformer – og konsekvensene av deregulering. Vi vil undersøke om endringer i regulering har påvirket andelen arbeidere med alternativt arbeid, og om disse endringene har påvirket fagforeningsgrad og lønnsutvikling i forskjellige deler av inntektsfordelingen. I den tredje delen vil vi se på sentrale aspekter i det rettslige rammeverket: utviklingen i arbeidstakerbegrepet i EU-retten og rekkevidden av fundamentale menneskerettigheter som potensielt kan gi beskyttelse til arbeidstakere med alternative arbeidskontrakter. Hjemmesider: https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/alternative-work-arrangements-and-worker-welfare/index.html

In this project we investigate trends in alternative work arrangements in the Norwegian labor market. In WP1, we will use linked administrative register and Norwegian Labor Force Survey (LFS) data as a new data source to scrutinize the development in alternative work arrangements over time. The register data cover the entire population, and make it possible to study marginal groups in the labor market, to investigate regional variations and to break down the samples further according to industry and firm. Yearly updating makes it possible to exploit the longitudinal structure of the data, and to follow the same individuals and firms over time. The use of register data enables us to contribute to the literature on several aspects that are not (yet) covered. We will study the development in wages, rent-sharing and unionization, as well as the role of alternative work arrangements as stepping stones or dead ends in the labor market. The analyses will be complemented with data from Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) to investigate development in job-tasks and skills across contract type and countries. In WP2, we will study the importance of labor market regulation of alternative work arrangements – and the consequences of deregulation. We will investigate to what extent policy changes have affected alternative work shares, and whether these changes have affected unionization and wage development in different segments of the income distribution. In WP3, we will examine key aspects of the legal framework; the evolving notion of a worker in European Law and the reach of fundamental human rights provisions that potentially provide protection to workers on alternative contracts. While European Law may enhance the welfare of vulnerable individuals, it also poses challenges to national worklife models.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon