Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Causes and consequences of labor market inequality

Alternativ tittel: Årsaker til og konsekvenser av ulikhet i arbeidsmarkedet

Tildelt: kr 11,9 mill.

Ulikheter i arbeidsmarkedet er et sentralt tema i den økonomiske faglitteraturen og i samfunnsdebatten. Mye av diskusjonen dreier seg om "topp 1-prosenten", altså de aller rikeste. Selv om denne gruppen er interessant, representerer den en liten del av befolkningen. I dette prosjektet fokuserer vi på de øvrige 99 prosentene. Vi vil analysere årsaker til og konsekvenser av ulikhet i arbeidsmarkedet, og hvordan økonomisk ulikhet påvirkes av offentlig politikk. Vi vil bruke data fra Norge, USA og flere europeiske land for å gjennomføre tre separate, men relaterte prosjekter. Det første prosjektet vil gi en detaljert beskrivelse av lønnsstrukturen og ulikhet i lønn på tvers av arbeidstakere. Et viktig mål i dette prosjektet er å kvantifisere hvor mye av de observerte lønnsforskjellene som skyldes egenskaper ved arbeidstakerne og hvor mye som skyldes egenskaper ved arbeidsplassen, og hvordan disse eventuelt forsterker hverandre. Det andre prosjektet går nærmere inn på de underliggende årsakene til ulikhet i arbeidsmarkedet. Vi vil undersøke tre hypoteser for hvorfor lignende arbeidstakere får ulik lønn: uobserverbare forskjeller i produktivitet, ufullkommen konkurranse i arbeidsmarkedet, og kompenserende forskjeller som kommer av ulike ikke-pekuniære forhold ved ulike jobber. I det tredje prosjektet vil vi undersøke hvordan offentlig politikk kan redusere de økonomiske konsekvensene av ulikhet i arbeidsmarkedet. Vi vil først oppsummere innsiktene fra den empiriske forskningslitteraturen om hvordan ulikheter i arbeidsmarkedet påvirkes av offentlig politikk og reguleringer av arbeidsmarkedet. Vi vil også utvikle et empirisk rammeverk for å identifisere, estimere og tolke hvordan individuelle produktivitetssjokk og endringer i lokale arbeidsmarkeder påvirker husholdningenes inntekt og forbruk. Dette rammeverket vil benyttes for å analysere hvordan og i hvor stor grad det norske skatte- og overføringssystemet forsikrer arbeidstakere mot uforutsette fall i arbeidsinntekt.

The goal of this project is to provide novel empirical evidence on both the causes and consequences of labor market inequality, and how economic inequalities among households are attenuated by government policies such as a progressive tax-transfer system. Using data from Norway, the United States, and several European countries, we will carry out three separate but related projects, each of which includes specific paper proposals that are descripted in the application. The goal of the first project is to address several bias and misspecification issues with the AKM model, a commonly used statistical model of wage determination, in order to accurately characterize the empirical determinants of wages in several countries, including Norway and the U.S. The second project investigates the underlying economic and social causes of labor market inequality, by examining the empirical importance of three hypotheses for why observationally equivalent workers are paid differently: unobserved productivity differences across workers, imperfect competition in the labor market, and compensating differentials due to non-wage attributes of jobs. The goal of the third project is to examine how public policy, such as the tax-transfer system, may attenuate the economic consequences of inequality in the labor market. To this end, we will synthesize the empirical evidence on how economic decisions and outcomes are affected by the Nordic labor market regulations and government policies. We also aim to develop an empirical framework to identify, estimate, and interpret how shocks to worker productivity and changes in local labor market conditions affect household income and consumption, and to explore the degree of insurance against adverse income shocks provided by the progressive Norwegian tax-transfer system. In each project, the analyses will combine theory and credible identification strategies with large administrative datasets that can be linked to supplementary data sources.

Aktivitet:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon