Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Practices and Policies of Belonging among Minority and Majority Children of Low-income Families

Alternativ tittel: Tilhørighet blant minoritets- og majoritetsbarn i lavinntektsfamilier

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314290

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet skal studere 12-åringers tilhørighet til blant annet mennesker, steder og ting for å få kunnskap om hvorfor noen faller utenfor samfunnet i voksen alder. Et viktig mål for velferdsstaten Norge er at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Studier indikerer imidlertid at andelen barn som marginaliseres og sosialt ekskluderes øker, særlig blant barn og unge som kommer fra familier med innvandrerbakgrunn og lav inntekt. Hvorfor det er slik vet vi ikke nok om. Vi vet imidlertid at dette har store kostnader for individene det gjelder og samfunnet ellers. De individuelle og samfunnsmessige kostnadene knyttet til marginalisering og sosial ekskludering er betydelige i form av frafall fra skole, uførhet og fremtid arbeidsløshet. Om prosjektet evner å hindre denne type livsløp, kan det få stor innvirkning i samfunnet. Ideen bak prosjektet er å studere marginalisering og sosial ekskludering i lys av ny "tilhørighetsteori". Tilhørighet viser til grunnleggende behov for "ontologisk sikkerhet" – en følelse av å være "hjemme", av velvære og trygghet og av å passe inn i våre omgivelser og i verden for øvrig. Følelsen av tilhørighet kan knyttes til mennesker, steder, ting o.a., og kan ha positive og negative konsekvenser. Prosjektets mål er å øke forståelsen av barns (12-åringers) tilhørighet, og med dette bidra til å bedre kunnskapsgrunnlaget for politikkutformingen på feltet. Forskningsspørsmålet omhandler hva slags praksiser fremmer og hindrer barns tilhørighet, der konsekvenser og løsninger tillegges vekt. Prosjektet løper i perioden 2021-2025 og er koordinert av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare ved Hebrew University i Jerusalem (HUJI) og Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V) ved Goethe-Universität Frankfurt. Prosjektets hjemmesider: https://uni.oslomet.no/belong/

A primary goal of the welfare state is to ensure that children and young people get a good upbringing and that families can feel secure, both financially and socially. Several studies indicate, however, that the risk of marginalisation and social exclusion increase, especially amongst children of low-income families and with immigrant background. Why this is, however, is poorly understood, diminishing the welfare state’s chance to discharge its responsibilities. The basic idea of this proposal is to increase current knowledge of the practices causing marginalisation and social exclusion of minority and majority children of low-income families by exploring them from a new theoretical angel addressing people’s ‘belonging’– in brief, referring to a basic human need providing us with a sense of ontological security; of ‘home’; without which life would be difficult, if not impossible. In so doing, we will not only inform policy, but also move related research fields beyond state of the art empirically, theoretically and methodologically. Empirically, we will provide alternative explanations of why some children are marginalized and excluded, while others are not. Theoretically, we will further develop a new concept gaining ground in the social sciences today: practices of belonging. Methodologically, we will advance novel techniques especially suited to capture these practices, such as visual ethnology and walk-along studies, stakeholder-involvement, children as co-researchers and a quasi-experiment. The individual and societal costs of marginalization and social exclusion of children and young people in the form of dropouts from school and future unemployment, disablement and low income are considerable. The potential impact of a project aiming to prevent such life trajectories to be realized is therefore high.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon