Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COASTFRAG - Impact of habitat fragmentation and loss on coastal ecosystems and implications for sustainable management under climate change

Alternativ tittel: COASTFRAG – Effekten av fragmentering og tap av økosystemer i kystsonen og betydningen for bærekraftig forvaltning med et klima i endring

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektnummer:

314314

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

På verdensbasis endrer naturen seg raskt på grunn av menneskelig aktivitet, med klimaendringene som en av de største bekymringene. Flere og flere mennesker bosetter seg langs kysten, noe som øker de menneskeskapte påvirkningene i disse områdene. Dette har forårsaket fragmentering (oppstykking) og tap av natur, som igjen har bidratt til den dramatiske nedgangen i biologisk mangfold og de endringene i økosystemene som vi ser over hele verden. En konsekvens av disse endringene er at de verdiene vi er vant med å hente fra havet står i fare for å forsvinne, og at det blir stadig vanskeligere å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. «Blå skog» er en betegnelse på de undersjøiske skogene av tang, tare og annen marin vegetasjon som dekker store områder over hele kloden. Tangsamfunn er en type blå skog som finnes på steinstrender og svaberg. De leverer et stort antall økosystemtjenester og danner grunnlaget for mange av bærekraftsmålene ved å bidra med for eksempel råvarer (inkludert mat, dyrefôr og gjødsel), mat og ly for en rekke arter og med regulering av det globale klimaet gjennom lagring av karbon. Vi vet at disse økosystemene er under press fra klimaendringer og menneskelige aktiviteter, men vi forstår fortsatt lite av den samlede effekten av disse faktorene. COASTFRAG er et forskningsprosjekt som startet i 2021 og vil holde på ut 2024. I denne perioden skal prosjektet arbeide for å øke vårt kunnskapsgrunnlag om hva som trengs for å beskytte de blå skogene og økosystemtjenestene de gir oss. Våren 2021 startet vi med å lage en første skisse til en dataforvaltningsplan, samt å bygge en infrastruktur for ekstern og intern kommunikasjon. Vi opprettet en nettside for å formidle vår forskning til publikum (www.coastfrag.org) og en Teams-plattform for kommunikasjon og deling av data mellom medlemmene i prosjektet. Vi holdt også oppstarts- og arbeidsmøter og fikk etablert en god dialog med prosjektets vitenskapelige råd og brukerråd. Et viktig resultat av disse møtene var en standardisert og omforent metodebeskrivelse for gjennomføring av feltarbeid i alle regionene i prosjektet (Norge, Skottland, Estland og Spania), med mål om å oppnå sammenlignbare data og resultater. Arbeidet med å skrive en rapport om felt-metodikken er under arbeid. I løpet av våren og høsten laget vi informasjonsbrosjyrer på både norsk, engelsk, spansk og estlandsk (tilgjengelig på nettsiden), til bruk i formidling i de ulike regionene. Vi har startet en dialog med Oslo Fjordskole og Forskningsrådets Nysgjerrigper-prosjekt for å delta i og bidra til aktiviteter og formidling knyttet til barn og unge. Vi har dialog med Universitetet i Oslo om tilbud til masterstudenter. Høsten 2021 startet feltarbeidet der vi undersøkte effekten av habitatfragmentering, temperatur, vannkvalitet og bølgeeksponering på tangsamfunn i alle de fire regionene i Europa. Fjernmålingsbilder, modeller over miljøforhold og relevante data fra andre prosjekter ble integrert i kartløsninger (GIS) til bruk i utvelgelse av feltstasjoner og for senere bruk i modeller for framskrivinger inn i en fremtid med et endret klima. Årets feltarbeid i Norge er ferdig og laboratoriearbeidet er påbegynt. Feltarbeidet pågår fortsatt i de andre regionene når denne rapporten skrives (september 2021). Feltarbeidet for 2022 og arbeidet med eksperimenter under kontrollerte forhold i mesokosmosbassenger (i Norge) er under planlegging. En ny aktivitet i dette prosjektet er bruk av drone for å skaffe bilder (orthomosaikk) over alle studieområdene slik at vi kan utvikle en standardisert metode for beregning av en fragmenteringsindeks. Dronearbeidet ble utført med støtte fra infrastrukturprosjektet SeaBee (https://seabee.no) ? et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (prosjekt 296478).

Worldwide, the environment is undergoing rapid changes due to activities of the growing human population, with climate change being a major concern. As more and more people settle along the coast, human-induced pressures also increase, causing habitat loss and fragmentation. These pressures lead to a dramatic decline in biodiversity and changes to ecosystem functioning worldwide. This in turn limits the potential for Blue Growth and undermines the progress towards several of the assessed targets of Sustainable Development Goals (SDGs). Blue forests, such as seaweeds, kelp forests, seagrass meadows, salt marshes and mangroves, are coastal vegetated habitats that cover huge areas around the globe, providing many different types of ecosystem services. Littoral seaweeds, covering the rocky shores everywhere, form the basis for many of the SDG targets by providing raw material for humans (including food, animal feed and fertilizers), food and shelter for a variety of species and by regulating global climate through carbon storage and sequestration. These ecosystems are experiencing multiple pressures caused by climate change and human activities, but the effect of this is largely unexplored. The overall aim of COASTFRAG is to contribute with the knowledge base needed to safeguard the Blue forests’ ecosystem services and ensure a long-term sustainable Blue growth. To do so, we will study how pressures, individually and together, impact seaweed communities across Europe. The research approach includes field investigations in the littoral zone, involving observations and experiments at different spatial scales, mesocosms experiments, numerical/statistical analyses, predictive models and projections for climate change effects. The findings will be communicated to a wider audience, including to support regional and habitat specific management strategies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø