Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation, consumer understanding and food processing knowledge for increased sustainability and health

Alternativ tittel: Innovation, consumer understanding and food processing knowledge for increased sustainability and health

Tildelt: kr 85,5 mill.

WP1 Bærekraftig matinnovasjon. På den ene siden analyserer vi hvordan bedrifter kan bli mer innovative, og på den annen side hvordan vi kan bygge bro mellom forskning og industri. På bedriftsnivå vurderer vi både store og små bedrifter. En undersøkelse med store bedrifter tar sikte på å forstå hvordan overholdelse av bærekraftstandarder kan være en innovasjonsdriver. Foreløpige resultater viser at til tross for at bedriftene er klar over bærekraftsbehov, relaterer de dette behovet først og fremst til energi- og CO2-utslipp. Vi avdekket også nye forskningsområder (f.eks. plantebaserte alternativer) og økende FoU-samarbeid, som viser at bærekraft og innovasjon støtter hverandre. Vi jobber med å forstå gründerorientering og innovativitet for lokale matprodusenter. På den ene siden vurderte vi deres evne til å lære av opplevelsen av å delta i en matkonkurranse, og på den annen side evaluerte vi deres evne til å utforske nye nisjer og lansere nye produktkategorier på markedet. Dette omfatter å legge til rette for overgang til bærekraftige innovasjoner av etablerte bedrifter, og å fremme innovative initiativer på lokalt nivå. Vi studerer også Korona-krisen som innovasjonsmulighet, da det kan utgjøre en læringsfaktor for næringsmiddelindustrien. Når det gjelder kunnskapsoverføring, studerte vi hvordan vi kan gjøre forskningsresultater mer tilgjengelige for næringsmiddelindustrien, og hvordan vi kan forbedre konkurranseevnen for nye sunne og bærekraftige matvarer ved å overvinne barrierer og generere muligheter. WP2 Forbruker- og sensorisk vitenskap. Under emnet sunn mat, undersøker vi forholdet mellom smaksfølsomhet og oral mikrobiota, og vi vil koble dette til matpreferanser, for å bedre forstå den potensielle koblingen til overspising og usunn spising. Vi har vist at ungdommers smaksfølsomhet påvirker deres matvalg og preferanser. Når det gjelder hvordan maten spises, jobber vi med en Ansikts-Skanner-programvare (Food Behaviour-modul) for å bedre forstå tygge- og svelgemønstre og hvordan dette er relatert til mattekstur og matinntak. Det endelige målet er at industrien kan formulere mat med spesifikke teksturer som folk liker og som samtidig reduserer overspising. Når det gjelder bærekraftig matatferd, studerer vi sensoriske barrierer (smak og tekstur) mot sunnere og mer bærekraftige dietter og vil bruke denne kunnskapen til å øke forbruk av plantebaserte matvarer og å utnytte hele dyret for eksempel gjennom bruk av restråstoff i bærekraftige og innovative matvarer. Vi jobber også med å støtte forbrukerne til å redusere matsvinn i husholdningene, gjennom en intervensjonsstudie med unge forbrukere. Vi fokuserer også på matopplevelser og preferanser for spesielle grupper av forbrukere og fremmer metodiske aspekter ved sensorikk-/forbrukerforskning og tilhørende statistiske metoder (sensometri). Vi benytter samskapingsmetoder med ungdommer både i workshops og i en online plattform. Ideer generert for nye produkter vil bli evaluert av utvalgte industrielle interessenter, for bedre å forstå merverdien av samskapingsmetoder for norsk industri. WP3 Mat teknologi. Tilsettning av høytrykkshomogeniserte grønnsaksemulsjoner økte fastheten i falafel uavhengig av grønnsakstype, men hadde ingen effekt på vanntap. Foreløpige resultater av inkorporering av våt (>40% fuktighet) og tørr (<40% fuktighet) teksturert protein (SusHealth WP5) i vegetariske kjøttboller og hamburgere viser at ytterligere forbedring er nødvendig for å oppnå ønsket tekstur. Bruk av planteproteinkonsentrater uten teksturering ga produkter med rå og klebrig tekstur som krever tilsetningsstoffer(f.eks. hydrokolloider). Optimal prosessering for plantebaserte patties skiller seg fra kjøttbaserte produkter når det gjelder blanding (kortere) og varmebehandling (tid / temperatur). Tomatsort og prosesseringsparameter hadde stor innvirkning på viskositet og biotilgjenglighet av lykopen under simulert fordøyelse, noe som er viktig kunnskap for anvendelsen av tomatemulsjoner som funksjonell mat. Galactomannan molekylvekt spiller sannsynligvis en viktig rolle for den hypoglykemiske effekten av guar beriket brød, men reduseres under brødproduksjon. Denne reduksjonen kan imidlertid minimeres ved optimal prosessering. Kyllingproteinhydrolysat forbedret proteinfordøyelighet sammenlignet med myseprotein i protein berikete drikker målt med en in vitro fordøyelsesmodell for eldre. Lunge fra storfe og gris ble brukt som ingredienser i pølser opptil 20%, noe som forbedret vannbindingen. Pølsene tilberedt med lunge var ikke forskjellig fra kontrollen i en forbrukertest.

The project FoodForFuture aims to contribute to research-driven innovation in the Norwegian food industry in line with the UN Sustainable Development Goals through understanding innovation processes, consumers, and product and process interactions. WP1 “Innovation” will focus on generating a deeper understanding of the Norwegian food industry from an innovation system perspective and how adaptation to new demands and capabilities can be a driver of innovation for small and large firms. Effects of changing framework conditions (crisis) and public procurement for innovation will be studied. We focus on transdisciplinary collaboration and improving knowledge transfer from research to industry. WP2 “Consumer and Sensory Science” will increase knowledge about sensory and consumer perception, eating behavior, and involving consumers in research and innovation to support more healthy and sustainable diets. We will study the relation of consumers perception, preferences and food intake barriers and drivers for overeating and unhealthy eating. We will also focus on food experiences and preferences for special groups of consumers (e.g. age groups, special diets) and advance methodological aspects of sensory and consumer research and associated statistical methods (sensometrics). WP3 “Food Technology” will build a knowledge base to improve taste, texture, nutritional quality, health impact and sustainability of different product categories. We will study ingredient and process interactions to ensure good functional properties, sensory quality, storage stability and nutritional quality in Norwegian plant-based products. Research will also focus on products with improved nutritional quality and products contributing to reduced glycaemic load as well as healthier and more sustainable meat products with sustainable protein replacements and strategies to reduce saturated fat. We collaborate interdisciplinary on joint topics across all WPs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Finansieringskilder