Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Electronic Medicines Management (eMM) - a comparative case study promoting coherent health and welfare services

Alternativ tittel: Elektronisk legemiddelhåndtering for å fremme helhetlige helse- og velferdstjenester

Tildelt: kr 12,3 mill.

Medisinering og riktig håndtering av legemidler kan være avgjørende for god helse og velferd, både for den enkelte og for samfunnet som helhet, likevel er feil bruk av legemidler et omfattende problem. Helsemyndighetene anslår at det årlig dør over 1000 personer i Norge på grunn av feil knyttet til legemidler. De påpeker at trygg håndtering av legemidler er en samfunnsutfordring. eHelse og digitalisering gir nye muligheter til å redusere legemiddelfeil, men vi mangler kunnskap om hvordan digitale verktøy kan trygge legemiddelhåndteringen. I dag bruker apotek, legekontor, sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten ulike digitale verktøy. Arbeidet med medisinhåndtering varierer mellom institusjoner, og silo-organiseringen mellom primær og spesialisthelsetjenesten kompliserer trygg håndtering av legemidler på tvers av organisasjoner og nivåer. Ved å undersøker hvordan medisiner håndteres og hvordan digitale løsninger innføres, brukes og ikke brukes vil eMM-prosjektet gi ny kunnskap om legemiddelhåndtering og digitalisering. Studien skal: a) kartlegge de ulike teknologiene som brukes i Norge og undersøke i hvilken grad de støtter opp under hele forløpet for legemiddelhåndtering, b) utforske arbeidspraksiser og samarbeid mellom fagfolk, og c) analysere betydningen av digitalisering for integrasjon og samarbeid på tvers av institusjoner og organisasjoner. Forskningsdesignet er komparativt. Studien foregår i Stavanger og i Narvik. Her er nye sykehus under planlegging og de er særlig opptatt av god og trygg håndtering av legemidler. Ved å samle forskere, beslutningstakere og praktikere fra de to sykehusene og deres samarbeidspartnere i den kommunale og private helsetjenesten er vår ambisjon å etablere en arena for forskning og praksis. eMM-prosjektet skal bidra til å utvikle nye og helhetlige tjenester for legemiddelhåndtering og produsere ny kunnskap om hvordan digital legemiddelhåndtering kan bidra positivt til en enhetlig helse og velferdstjeneste for fremtiden.

Medicines are vital for supporting health and well-being, yet they are often used neither optimally nor safely. Medicine errors are a serious threat to patient safety and a significant health problem, making them a key societal challenge. With the rise of eHealth comes new opportunities to manage the challenges related to medicine errors. However, we lack sufficient knowledge about medicines management and digitalisation. At present, multiple electronic information systems, diverse work practices and the pervasive silo mentality between primary and specialist healthcare complicate medicines management. Our objective is to generate new and aggregated knowledge on how medicines management is performed and governed and how supportive digital technologies for this are developed, implemented, used, or not used. The research design includes comparative mixed-method ethnographic case studies, and the data will be collected via policy documents, observation, interviews and focus groups. We will a) map the digital technologies for eMM in Norway and explore to what extent they support the overall medicines management loop, b) examine the work and the workforce required to deliver eMM and c) analyse the impact of digital technologies on organisational integration. We have strategically selected two research sites that each have a new hospital under construction and have each shown a strong commitment towards excellent medicines management. By bringing together researchers, decision makers and service providers from the hospitals and their collaborating municipal and private institutions in a community of research and practice, our ambition is to ensure that our research has applicable value. The eMM project will contribute to the development of new and coherent services for digital medicines management at the selected sites and clarify how eMM makes a positive contribution to coherent health and welfare services for the future.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester