Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Public Fairness Perceptions of Algorithmic Governance

Alternativ tittel: Rettferdige algoritmer i offentlig forvaltning

Tildelt: kr 10,2 mill.

Den pågående automatiseringen av beslutninger i offentlig forvaltning representerer en omveltning innenfor byråkratisk myndighetsutøvelse. Tilgang på store mengder relevant digital data og økende muligheter for å behandle informasjonen gjør at oppgaver som tidligere måtte behandles manuelt kan overlates til hel- eller halvautomatiserte prosesser med vesentlig redusert menneskelig inngripen. På den ene siden gir denne utviklingen store effektiviseringsmuligheter og potensial for offentlige besparelser. På den andre siden vet vi lite om hvordan relasjonen mellom myndighetene og innbyggerne påvirkes av denne utviklingen. Vil oppfattelsen av norsk forvaltning, som i dag nyter høy legitimitet i befolkningen, endres? Det overordnede målet med dette prosjektet er å kartlegge hvilke kriterier innbyggerne i Norge legger til grunn for å vurdere algoritmer basert på kunstig intelligens som rettferdige, og hvilke faktorer som påvirker støtten til slike verkttøy i offentlig sektor. Dette gjøres ved å samle inn eksperimentdata og dybdediskusjoner med representative utvalg av befolkningen i Norge. Center for Deliberative Democracy ved Stanford University og Digital kjernefasilitet for samfunnsvitenskapene (DIGSSCORE) ved Universitetet i Bergen er samarbeidspartnere i prosjektet, noe som sikrer høy datakvalitet fra ledende samfunnsvitenskapelige infrastrukturer. Hjemmesider: https://www.norceresearch.no/prosjekter/public-fairness-perceptions-of-algorithmic-governance

This proposal aims to study what fairness perceptions citizens adhere to in relation to governance decisions based on algorithmic information processing, and how its use may affect democratic legitimacy. Such procedures are increasingly being introduced by government institutions to help making decisions that impact individual citizens on topics such as giving defendants parole, approving immigration applications, and determining eligibility for welfare programs. Thus, we are on the verge of a revolution in public sector decision-making processes, where computers will take over many of the governance tasks previously assigned to human bureaucrats. With it, the conditions for impartial and transparent treatment of citizens are changing. Increased capacity to process relevant information enhances the potential for making more accurate and efficient judgments. Yet, we also run the risk of creating a black box society where citizens are being kept in the dark about the decision-making processes that affect their lives, potentially undermining the legitimacy of governmental institutions among the citizens they serve. While significant attention in the recent few years has been devoted to normative discussions on fairness, accountability, and transparency related to algorithmic decision making, little is still known about citizens’ views on this issue. There is thus an imminent need to study these emerging governance developments from a political science perspective. This proposal aims to fill this gap by organizing both in-depth group discussions on this topic among representative samples of the Norwegian population through deliberative polling, as well as conduct survey experiments on larger representative survey samples. The Center for Deliberative Democracy at Stanford University and The Digital Social Science Core Facilities (DIGSSCORE) at the University of Bergen are involved in the project, ensuring high data quality from top social science infrastructures.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon