Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

China in the Arctic: External Influence on Regional Governance (ArcGov)

Alternativ tittel: Kina i Arktis: Ekstern påvirkning på regionale styringsmekanismer

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektnummer:

314457

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Virkningene av klimaendringene i Arktis strekker seg fra smelting av havis og kysterosjon til sosiale endringer av arktiske samfunn. Nye styringsstrukturer har blitt etablert, og eksisterende mekanismer fornyet for å takle regionens store behov. For å forstå hvordan samfunnet tilpasser seg de raske endringene i Arktis, må vi forstå dynamikken som finnes i arktiske styringsinstitusjoner og mekanismer. Med arktiske spørsmål stigende på den globale dagsorden, har flere aktører utenfor nordlige farvann begynt å uttrykke sin interesse for-, og meninger om-, hvordan man best kan besvare arktiske spørsmål. Av disse blir Kina trolig den mest innflytelsesrike de neste tiårene. Kinas arktiske interesser er mange; alt fra økonomiske til vitenskapelige, så vel som geopolitiske. Selv om Kinas tilstedeværelse i Arktis er godt beskrevet, er ikke effekten av dets engasjement på arktisk styring blitt studert i dybden. Vi stiller derfor spørsmål som: Hva er innflytelsen fra Kina på spesifikke arktiske styringsmekanismer, hvis noen? Hva er effekten av denne innflytelsen på de samme styringsinstitusjonene? Hvilke implikasjoner har disse funnene for arktisk styring totalt sett? Basert på teoretiske tilnærminger fra statsvitenskap og økonomi vil ArcGov studere hvordan en stat utenfor Arktis påvirker effektiviteten av styringsmekanismer som arbeider med spesifikke arktiske utfordringer. Vi vil undersøke kinesisk innflytelse på arktiske styringsmekanismer på tre nivåer: det internasjonale; det regionale (Arktis); og det nasjonale / lokale (Norge). Hvordan påvirker eller forsøker Kina - som en voksende global supermakt - å påvirke eksisterende og nye styringsstrukturer med oppgave å forme hvordan de arktiske statene tilpasser seg og håndterer raske miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige endringer? Med sin klare policyrelevante orientering vil dette prosjektet gi ny innsikt i styring, regionalisme og institusjonell effektivitet i Arktis og utenfor.

To understand how society can best adapt to the rapid changes in the Arctic, we need to understand how the region is governed, i.e. the dynamics of Arctic governance institutions and mechanisms. New governance structures have been established, and existing mechanisms rejuvenated to tackle the region’s pressing needs. With Arctic issues rising on the global agenda, more actors located relatively remotely from northern waters have started expressing their interest in, and opinions on, how best to govern Arctic issues. Of these, China is likely the most influential in decades to come. China’s Arctic interests are multifaceted, ranging from economic to scientific, as well as geopolitical. However, although China’s presence in the Arctic has been described, the effects of its engagement on Arctic governance have not been studied in depth. We therefore ask: What, if any, are the influences of China on specific Arctic governance mechanisms? What are the effects of this influence on the same governance institutions? And what implications do these findings have for Arctic governance more broadly? Drawing on theory-based approaches from political and management science, the ArcGov project will study how a state external to the Arctic influences the effectiveness of governance mechanisms for dealing with specific challenges within that region. We will examine Chinese influence on Arctic-related governance mechanisms across three levels: the international; the regional (Arctic); and the national/local (Norway). How does China – as a rising global superpower – influence or try to influence the existing and new governance structures that shape how the Arctic states adapt to and manage rapid environmental, economic and societal change? With its clear policy-relevant orientation, this project will provide new insights into governance, regionalism and institutional effectiveness in the Arctic and beyond.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram