Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quality of accounting and auditing in the public sector

Alternativ tittel: Regnskaps- og revisjonskvalitet i offentlig sektor

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektnummer:

314460

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Prosjektet skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. Dette er for å bekjempe korrupsjon og forbedre åpenhet, demokratisk styring, ansvar, økonomisk bærekraft og beredskap mot økonomiske kriser. Hovedmålet med prosjektet er å styrke MACE-forskningsgruppens kapasitet til å utvikle og gjennomføre vitenskapelige prosjekter av høy kvalitet som skal styrke kvaliteten av regnskaps- og revisjonstjenester i offentlig sektor. For å gjøre dette, prosjektet har hele spekter av nettverks- og samarbeidsaktiviteter, bla 1) bilateralt utveksling av forskningspersonell mellom HHN og hjemmeinstitusjoner for internasjonale anerkjente forskere, 2) organisering av spesifikke fagseminarer og workshops, 3) deltakelse på de internasjonale konferansene med artikkel- og prosjektpresentasjoner. For å forbedre doktorgradsutdanningen innen fagområdet, så vel som å gjøre kompetanse til MACE-forskningsinstitusjoner innen institusjonell tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt for unge forskere, skal det organiseres årlige doktorgradskurs.

The quality of accounting and auditing services in the public sector (QAAPS) should be strengthened in order to continue to fight corruption and improve transparency, democratic governance, public accountability, financial sustainability and resilience to future shocks and crises. The main objective of the project is to strengthen the capacity of the MACE research group to develop and execute high quality scientific projects that contribute to positive development in the field of QAAPS. In order to do so, the project activates the whole range of networking and collaborative activities, including but not limited to 1) bilateral exchange of research personnel between HHN and home institutions of internationally recognized scholars, 2) organization of specific QAAPS seminars and workshops, 3) participation at the international conferences with paper/project presentations. To improve doctoral education in the field of QAAPS as well as to make the competence of the MACE research group in the field of institutional theory accessible nationally and internationally to young scholars, the project will organize and annually run a joint PhD course on new streams of institutional theory as well as a PhD colloquium within the international scholarly network dealing with Comparative International Government Accounting Research (CIGAR). Those activities will together strengthen the capacity to develop and execute high quality scientific projects in collaboration with members of international research networks and in this sense, to improve MACE visibility among the internationally recognized scholarly community.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam