Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Lost in transition? Uncovering social and health consequences of sub-optimal transitions in the education system

Alternativ tittel: Sosiale og helsemessige konsekvenser av ikke-optimale overganger i utdanningssystemet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314562

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

På tvers av generasjoner ser vi at personer med lav utdanning deltar stadig mindre i sosiale institusjoner sammenlignet med sine jevnaldrende. De inngår sjeldnere partnerskap og får barn, deltar sjeldnere i arbeidslivet, og ender ofte med dårligere fysisk og psykisk helse enn andre. Noen avgjørende tidspunkt i utdanningsforløp kan avgjøre om disse finner nyttige utdanningsveier som definerer senere livsutfall. Disse tidspunktene finner man ofte i overganger mellom utdanningsnivåer, som ofte fordrer endringer i roller, status og identitet, både personlig og sosialt. Dette prosjektet har mål om å forstå effektene av overganger i utdanningssystemet på senere arbeidsmarkedsdeltakelse, familiestiftelse og helse. Prosjektet ser på hvordan det å starte på skolen på et passende tidspunkt, å komme inn på den videregående skolen en ønsker og å fullføre videregående opplæring påvirker sosial deltakelse og helse. Vi vil videre studere hvordan forholdet mellom fullføring av videregående opplæring, sosial deltakelse og helse har utviklet seg over tid, hvordan utviklingen varierer med kjønn og sosial bakgrunn, og historiske drivkrafter bak denne utviklingen. Troverdige naturlige eksperiment vil bli benyttet for å skille seleksjon til senere livsutfall fra kausale effekter av ikke-optimale overganger. Eksperimentene inkluderer å bli født rett før eller rett etter nyttår, hvorvidt et skolepsykologisk kontor var etablert i kommunen for å gi råd om skolestart, å ligge over eller under inntaksgrensen til en videregående skole, endringer i inntaksordninger, å bestå eller ikke bestå en enkelteksamen, og å søke læreplass eller påbygging ved et tidspunkt med ulikt antall elev- og læreplasser.

More often than in previous generations, individuals with low education tend to participate less than their peers in social institutions. They are less likely to enter a partnership and have children, participate less in labour market activities, and frequently end up with worse physical and mental health than others. A few, crucial moments in educational trajectories may determine whether these individuals set off on conducive educational pathways that define later life outcomes. These moments are often found during educational transitions, which often invoke changes in roles, status, and identity, both personally and socially. This project aims to understand the effects of transitions in the educational system on later labour market participation, family formation and health. The project will consider how starting school at a suitable age, attending an upper secondary school of choice, and managing to complete upper secondary education affect later social participation and health. We will furthermore study how the relationship between completing upper secondary education, social participation, and health has changed over time, how these time trends differ by gender and socioeconomic background, and driving forces behind these trends. Credible natural experiments will be applied to disentangle selection into later-life outcomes from causal impacts of sub-optimal transitions. The experiments include being born before or after new year, whether a school psychology office is established in the municipality to provide advice on school start, being above vs. below a grade point threshold for entry into an upper secondary school, the introduction of new upper secondary admissions systems, passing or failing on a particular exam, and applying for apprenticeship or vocational-academic transfer at a time with varying supply.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam