Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Relics of Nature: An Archaeology of Natural Heritage in the High North

Alternativ tittel: Naturminner: En arkeologi av naturarv i nord

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314607

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Hva er naturarv? Og hva innebærer en bærekraftig forvaltning av natur? Svar på disse spørsmålene kan fremstå som både åpenbare og vanskelige. Generelt blir natur, og naturarv, ansett som noe grunnleggende «naturlig» og dermed skånet for menneskelig påvirkning. Likevel ser vi at natur i media og miljødiskurser blir fremstilt som enten truet av menneskelig påvirkning eller som prisgitt vår forvaltning. Dette gjelder ikke minst naturarv i nord. På tross av avstanden fra forurensende byer er det i det høye nord at de globale effektene av menneskedrevne klimaendringer kommer tydeligst til syne. Slik sett forstyrres her også i økende grad det idylliske bildet av naturen som noe reint, intakt, og «utenfor». Prosjektet Naturminner er opptatt av denne utviklingen og spør: hva skjer med naturarv i lys av de globale endringene vi opplever? Må vi revurdere de begrep og preferanser som vi i dag gjerne assosierer med naturarv og naturlige landskap? Og hvilken mening gir egentlig et så velbrukt begrep som «bærekraft» for de miljøendringer som vi nå opplever? Med forankring i arkeologi og kritiske kulturarvsstudier vil prosjektet Naturminner forsøke å svare på disse spørsmålene. Dette skjer gjennom data hentet fra utvalgte studier på Island og Svalbard der vi kombinerer feltarbeid og arkiv- og dokumentanalyse. Målet er her å undersøke hvordan områder definert som naturarv selv framtrer, gjennom å utføre feltbaserte studier, og så sammenligne det med hvordan de samme landskapene er presentert som verneverdig natur (gjennom studier av bl.a. arkivmateriale, litteratur og media). Å sammenligne det konkrete og det konseptuelle, naturen og dens representasjoner, utgjør på mange vis både prosjektets originalitet og premiss: nemlig, at reaksjoner på dagens miljøutfordringer må bruke forskjellige perspektiver og handle på tvers av faglige ståsted.

The last two decades have seen fundamental shifts in heritage studies worldwide, involving a radical revision of central concepts, notions and practices. This critical rethinking, however, has largely focused on cultural heritage and a similarly extensive scrutinizing of natural heritage has not followed suit. Despite the current relevance on the verge of the Anthropocene–a new geological epoch characterized by intensive human impact on planetary ecological systems–a rethinking of the notion and phenomenon of natural heritage is still largely wanting. It is this untimely lack, and urgency, of critical reflection on natural heritage that directs the aim of this project. Summarized in brief, Relics of Nature takes on an explicit investigation of the cultural values and ontological preferences involved in defining and defending natural heritage. This includes scrutinizing what constitutes the “nature” of heritage, conceptually and materially, and an exploration of what the often taken-for-granted terms of sustainability and environmental ethics imply in current contexts of climate change. Rooted in the disciplines of Archaeology and Critical Heritage Studies and working through carefully selected case studies in the high North (Iceland and Svalbard/Norway) the project will reach its objectives through the combined approach of empirical fieldwork and conceptual analysis. Comparing the physical composition of the selected heritage landscapes and their management and maintenance (through archaeological fieldwork), with their representation as natural heritage (through analysis of archives, literature, discourse), will provide rich datasets uniquely suited to meet the project’s objectives. The synergy of braiding the concrete and conceptual reflects the project's novelty and founding postulation: namely, that concrete reactions to current environmental challenges must be convoyed with profound rethinking of underlying understandings of nature and nature-culture relations.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder