Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

A water-energy-food nexus assessment of climate change impacts on biomass and hydropower resources

Alternativ tittel: En vann-energi-mat evaluering av klimaeffekter på jordbruk, skogbruk og vannkraft

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314608

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Klimaendringer ventes å føre til at temperatur og nedbør i Norge vil øke i størrelse og variabilitet, noe som kan resultere i økte regnflommer og mer tørke. Nasjonale forpliktelser knyttet til redusert bruk av fossile energikilder, sammen med et endret forbruksmønster, vil føre til at tilgang på fornybar energi blir stadig viktigere. Vannkraft vil da være en viktig regulator for å oppnå tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Skogbruk og jordbruk vil påvirkes av det grønne skiftet og planene om økt selvforsyningsgrad, i tillegg til at sektorene vil påvirkes av et klima i endring. Endringer i bioøkonomi, arealbruk og vannkraftproduksjon, sammen med direkte endringer i klimaet, vil påvirke vanntilgangen og vannbehovet på mange vis, også på områder vi ennå ikke fullt ut forstår. I WatNEX prosjektet vil vi analysere kombinerte effekter av klimaendringer og vannbehov i tre ulike sektorer; vannkraft, skogbruk og jordbruk. Vi vil systematisk utvikle vår forståelse av påvirkninger i de ulike sektorene, samt utvikle metoder og modeller for samlet å vurdere effekter av klimaendringer og vannressursbehov. Arbeidet vil bli fokusert rund to studieområdet i Norge; Otta- og Lærdalsvassdraget.

Climate change affects hydrology, water balance and water management in river basins. In the WatNEX project, we will improve quality of input data (climate, land use), sectorial hydrological processes understanding and modelling (energy, forestry, agriculture), and model coupling for an integrated assessment of climate, hydropower, forestry and agriculture at river basin scale. The main objective is to develop methods to assess climate change impacts on water resources considering “in parallel” changes and feedbacks accruing in energy and biomass sectors. We will work on Water-Energy-Food Nexus system understanding in Norway, and assess impacts of climate change and future scenarios considering SSPs and stakeholder information. The modelling work and approaches will be developed around two cases in Norway located in dry regions with high water demand for agriculture and long tradition in irrigation (Otta and Lærdal river basins with annual precipitation about 300 mm). The model work will benefit from forest and agricultural pilot sites in Norway where long term data is available. WatNEX will advance the knowledge on future climate by improved downscaling of precipitation and temperature and estimation of evapotranspiration. We will considerably improve climate impact modelling in river basins, models used in forest hydrology and agrohydrology including irrigation scheduling and river floodplain interactions. The modelling will provide tools to assess climate change effects on sectors separately and jointly in a Climate-WEF coupling. We advance the knowledge on climate change impacts on hydrology, future water supply and demand in river basins, water management modelling considering also cost efficiency (hydro-economic modelling). We will use the results for upscaling, generalization and to provide recommendation for different sectors and for the environment considering climate, biomass and water related policies and development goals.

Aktivitet:

KLIMAFORSK-Stort program klima