Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Simulating Ice Cores and Englacial Tracers in the Greenland Ice Sheet

Alternativ tittel: Simulering av iskjerner og englasiale lag i Grønlandsisen

Tildelt: kr 11,9 mill.

Vår kunnskap av middel- og langsiktige havnivåendringer avhenger i stor grad av modellering av isdekker. Fremskritt innen dette feltet har to store utfordringer: 1) Mangelen på et rammeverk for modellevaluering som inkluderer observasjoner fra isdekkens indre og 2) usikkerhet knyttet til klimaet som forårsaket tidligere variasjoner i isvolum. Flere tiår med skjerneforskning og nye luftbårne radardata gir oss en veldig detaljert oversikt over de indre lagene av Grønlandsisen, som inneholder svar på begge disse problemene. Imidlertid eksisterer det foreløpig ikke robuste metoder for å føye sammen disse empiriske dataene og numerisk modellering. SINERGIS prosjektet har som mål å overvinne dette disiplinære skillet basert på en ny tilnærming til design av isbreemodeller. Utviklingen vil hovedsakelig skje i arbeidsgruppen vår ved Universitetet i Bergen, men også i samarbeid med en internasjonal ekspertgruppe for å spre vår metodikk og resultater. Blant de viktigste resultatene er en ny metode for modellevaluering og referansesimuleringer som kan brukes av mange modeller, også utenfor vår gruppe. Arbeidsgruppen i Bergen vil samarbeide tett med konsortiet som gir modellevaluering og fremtidige havnivåvurderinger til FNs klimapanel (IPCC).

Medium to long-term sea level projections depend to a large degree on ice sheet modeling. In spite of great advances in this field, progress is slowed by two major challenges: 1) The lack of a model evaluation framework that includes the ice sheet interior, and 2) uncertainties related to the climate that caused past variations in ice volume. Decades of ice core research and groundbreaking new airborne radar data provide us with a very detailed view of the interior layering of the Greenland ice sheet, which holds the answers to both those problems. However, robust methods to bridge the gap between empirical data and numerical modeling do not yet exist. The SINERGIS project aims to overcome this disciplinary divide based on a new approach to ice sheet model design. Core development will occur in my group, but we will collaborate with an international group of experts to dissemminate our methodology and results. One outcome is a model evaluation suite of methods and reference simulations that can be used by many ice sheet models. My team will closely work with the consortium that provides model evaluation and future sea level estimates to the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) as well as with the leading experts on Greenland radiostratigraphy.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder