Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Egalitarian Futures Research Group (EFRG)

Alternativ tittel: Forskningsgruppen egalitære framtider (EFRG)

Tildelt: kr 1,6 mill.

Spørsmål knyttet til økende global ulikhet er viktigere enn noen gang, ikke minst i en tid med en global pandemi. Vår forskningsgruppe, the Egalitarian Futures Research Group (EFRG), tilnærmer seg dette ved å på det vi kaller egalitarianisme, altså de ideer og tanker om ulikhet som en finner i sosial, politisk og religiøs tenkning. For å skape en bedre forståelse av egalitarianisme, så sammenligner vi kontekster fra hele verden. Vårt spesifikke fokus betyr at vi ikke dermed bare ser på egalitarianisme ut fra for eksempel økonomisk ulikhet eller ut fra spørsmål knyttet til sosial status. I stedet fokuserer vi på den store variasjon av krefter som bidrar til frihet og frigjøring og, dermed, løser mennesket fra tvang. På et plan forsker vi på det vi kan kalle sosiopolitiske omveltninger i kjølvannet av ideologier som ble dannet fra opplysningstiden og framover. På et annet plan så utforsker vi egalitære impulser, orienteringer og bevegelser i globale kontekster som ikke er determinert av opplysningstiden. I perioden 2020 til 2023 vil EFRG fokusere på tre spesifikke forskningsfelt: 1) Ny teknologier og menneskelig fremtid, 2) Revolusjon, aktivisme og «the corporate state» etter Covid-19-pandemien, og 3) Framtidige urbaniteter og allmenninger. Fokuset vårt på egalitarianisme i EFRG er en videreføring av forskning som er gjort over lang tid og som har vært koordinert fra Universitetet i Bergen. Vi vil også i dette prosjektet aktivt involvere yngre forskere (norske og internasjonale PhD -studenter og postdoktorer) i spesifikke forskningsoppgaver. I tillegg vil vi særlig integrere PhD-studenter i antropologi ved norske og internasjonale institusjoner i årlige PhD-kurs, samt knytte disse til gjesteforskerbesøk og støtte til PhD-studentdrevet forskning og formidling mellom kursene.

The Egalitarian Futures Research Group (EFRG) builds on many years of anthropological research. With this project we seek to further understand the phenomenon of egalitarianism, that is, ideas and orientations around equality that guide social, political or religious thought in a range of contexts across the world. In doing so, we are directed towards analysing not only egalitarianism as a form of socio-economic equality but instead also to focus on emancipatory forces of socio-political restructuring which free human beings from constraint, opening them to realize potential hitherto prevented in various ways. At one level, therefore, the project addresses socio-political transformation integral to a diversity of ideologies that began assuming their contemporary form following the Enlightenment. The current project involves an extension and consolidation of the group, including the recalibration of research group leadership and the increased involvement of junior scholars, i.e. Norwegian and international PhD and postdoctoral students in anthropology, within specific research activities. In developing our research on these issues, this particular project will integrate PhD students in anthropology in Norway and internationally with tailor-made annual PhD courses, renowned guest researchers and support for PhD student research, writing and publication beyond the courses. In the period 2020 until 2024, EFRG will focus on these three fields of inquiry: 1) New technologies and the future of the human, 2) Revolution, activism and the corporate state after the Covid-19 pandemic, and 3) Future urbanities and commons.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder