Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Cultures in conflict? How islamists cope with football

Alternativ tittel: Kulturer på kollisjonskurs? Hvordan islamister takler fotball

Tildelt: kr 10,1 mill.

I dette prosjektet søker vi mot å inkludere men gå lenger enn det vi kan kalle "det politiske barometerparadigmet", som er et perspektiv som har dominert studier av fotball i Midt-Østen. Fokuset her er gjerne på å studere den rollen fotball har som en av få arenaer der ungdommer samles, tabuer brytes og protester oppstår. Det har i mindre grad vært fokusert på de genuine kulturelle prosessene som oppstår under fotballkamper mange steder i Midt-Østen, og hvordan symboler har blitt skapt og gjenskapt, fortolket og refortolket. Kort sagt er det få studier som har sett på fotball som en arena for symbolske konstruksjoner av kulturell tilhørighet. Islamisme, troen på at islam skal guide såvel det sosiale, som det politiske og personlige livet, ble en dominerende ideologisk, sosial og moralsk kraft i Midt-Østen etter det arabiske nederlaget mot Israel i 1967. Siden da har islamisme utgjort den sterkeste politiske opposisjonen og den sterkeste kulturelle bevegelsen i Midt-Østen. Likefullt har islamister ofte vanskelig for å håndtere populærkulturelle men gjerne mer globalt orienterte aktiviteter. Fotball er enormt populært i hele Midt-Østen, og er et eksempel på en sport som gjerne har blitt klassifisert som moralsk korrupt av islamistiske åndelige ledere. Denne manglende tilpasningen til lokale og globale fotballkulturer virker fremmedgjørende på mange mennesker i Midt-Østen, særlig blant ungdommer. I kjølvannet av krisene som oppstod i islamistiske bevegelser etter den arabiske våren i 2011, har islamister blitt tvunget til å forholde seg til kulturelle utfordringer til det ideologiske hegemoniet deres i regionen. Dette er derfor et pionerstudium som handler om islamismens framtid som den dominerende kulturelle og politiske bevegelsen i Midt-Østen. Vi la oppstartsseminaret for prosjektet til Doha, Qatar, i november 2021, med inviterte forskere med spesialkompetanse på forholdet mellom fotballkultur, politikk og religion i Midt-Østen. To av medarbeiderne, Dag Tuastad og Bjørn Olav Utvik, deltok på seminaret "Praying on the Pitch: Football, Religion and Social Identities", en akdemisk workshop organisert av Aga Khan University, London, 28 – 30. april 2022. Tuastad presenterte følgende paper: “Why Hezbollah loves football” og Utvik presenterte med paperet “Islamism and the Noble Game of Football”. Disse paperne er godkjent for publsiering i 2024. 22-24.september 2022 deltok vi med et eget panel på den nordiske Midt-Østen-konferansen i Reykjavik; "Cultures in conflict? Football and religion in the Middle East". Prosjektleder Hans K Hognestad presenterte forskningsprosjektet vårt mens Bjørn Olav Utvik presenterte paperet “The Muslim Brothers and the Good Muslim Football Spirit”. Dag Tuastad presenterte paperet "Football as orthopraxy in Shiite Lebanon". Begge disse paperne har blitt fagfellevurdert og vil bli publisert i 2024. 2022 ble avsluttet med feltobservasjoner fra fotball-VM i Qatar der vi samlet data fra i hovedsak fire gruppespillskamper og arrangement på et festivalområde. Data fra disse observasjonene har blitt presentert ved flere seminarer og konferanser i 2023. Et fokus i denne sammenhengen har vært på å sammenligne en hovedsaklig vestlig retorikk rundt det aller første fotball-VM arrangert i et arabisk land med erfaringene til publikum og tribunekulturen under VM. I juni 2023 ble Charlotte Lysa formelt tilknyttet prosjektet mens stipendiat Kyra Angerer, Universitet i Sørøst-Norge, ble koblet til prosjektet gjennom en plan som ligger tett opp til det samlede prosjektet. Fra august 2023 til april 2024 gjennomfører Angerer feltarbeid i Saudi-Arabia, med prosjektleder Hognestad som hovedveileder og med Lysa og Giulianotti (referanseperson i gruppa) som biveiledere. I august 2023 besluttet gruppa å støtte Angerer med 50.000 kroner. I tillegg ble det utlyst masterstipend med søknadsfrist 1. september 2023. Av søknadene ble tre innvilget stipend på kr. 10.000 kr. hver. En blogg ble etablert på forskersonen.no i året som gikk. Målet er å publisere et innlegg hver måned. Året har vært produktivt for prosjektet med to veldig interessante feltturer til henholdsvis Marokko i mai og Saudi-Arabia i november-desember, samt et eget panel for prosjektet på konferansen til MESA (Middle East Studies Association) i Montreal, der alle fire forskere knyttet til prosjektet hadde presentasjoner; Charlotte Lysa: "The contested field of women’s soccer in Saudi Arabia (2005 – 2015)", Bjørn Olav Utvik: "Soccer, Islamism and the Good Muslim", Dag Tuastad: "How ritual and politics intersect in Hizbollah’s relation to football" og Hans K Hognestad: "Football, Religion and Politics: contested narratives from the 2022 FIFA World Cup in Qatar". Forskerteamet har hatt meget hyppig kontakt gjennom året og ellers gjennomført møter etter behov og ellers vært regelmessig i nasjonale medier med kommentarer til relevante saker knyttet til fotball i Midt-Østen.

This study seeks to go beyond what we call the "political barometer paradigm" that has dominated studies on football in the Middle East, much due to its role as an one of few arenas where youth gather, taboos are broken and protests erupt. What was not illuminated through the political barometer paradigm was the depth of genuine cultural processes during football matches, how symbols were invented and reinvented, interpreted and reinterpreted - how football was an arena for the symbolic construction of cultural belonging. Islamism, the belief that Islam should guide social and political as well as personal life, became a dominant ideological, social andmoral force in the Middle East in the aftermath of the Arab defeat to Israel in 1967. Islamism has for nearly fifty years constituted not only the strongest political opposition movement in the Middle East, but also the strongest cultural movement. Yet Islamists have problems coping with popular quests for fun and entertainment. One example of this is football, the world's largest sport and tremendously popular throughout the Middle East, which has largely been regarded as morally corrupt by Islamist clerics. This lack of adaptation to both local and global football cultures alienate many Middle Easterners, especially young people. To overcome the crisis in the Islamist movement after the Arab spring, Islamists have to come to terms with the cultural challenges to their ideological hegemony in the area. The relations between Islamism and football has previously not been systematically studied. This is thus a pioneering study of what is ultimately about the future of Islamism as the dominant cultural and political movement in the Middle East. In this study we compare how three Islamist currents, Neo-Shiism in Iran and Lebanon, Wahhabism in Saudi Arabia and Wasatism in Egypt, respond to football through three analytical fields: Theological discourse on football, local organization of football and spectator culture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder