Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cultures in conflict? How islamists cope with football

Alternativ tittel: Kulturer på kollisjonskurs? Hvordan islamister takler fotball

Tildelt: kr 10,1 mill.

I dette prosjektet søker vi mot å inkludere men gå lenger enn det vi kan kalle "det politiske barometerparadigmet", som er et perspektiv som har dominert studier av fotball i Midt-Østen. Fokuset her er gjerne på å studere den rollen fotball har som en av få arenaer der ungdommer samles, tabuer brytes og protester oppstår. Det har i mindre grad vært fokusert på de genuine kulturelle prosessene som oppstår under fotballkamper mange steder i Midt-Østen, og hvordan symboler har blitt skapt og gjenskapt, fortolket og refortolket. Kort sagt er det få studier som har sett på fotball som en arena for symbolske konstruksjoner av kulturell tilhørighet. Islamisme, troen på at islam skal guide såvel det sosiale, som det politiske og personlige livet, ble en dominerende ideologisk, sosial og moralsk kraft i Midt-Østen etter det arabiske nederlaget mot Israel i 1967. Siden da har islamisme utgjort den sterkeste politiske opposisjonen og den sterkeste kulturelle bevegelsen i Midt-Østen. Likefullt har islamister ofte vanskelig for å håndtere populærkulturelle men gjerne mer globalt orienterte aktiviteter. Fotball er enormt populært i hele Midt-Østen, og er et eksempel på en sport som gjerne har blitt klassifisert som moralsk korrupt av islamistiske åndelige ledere. Denne manglende tilpasningen til lokale og globale fotballkulturer virker fremmedgjørende på mange mennesker i Midt-Østen, særlig blant ungdommer. I kjølvannet av krisene som oppstod i islamistiske bevegelser etter den arabiske våren i 2011, har islamister blitt tvunget til å forholde seg til kulturelle utfordringer til det ideologiske hegemoniet deres i regionen. Dette er derfor et pionerstudium som handler om islamismens framtid som den dominerende kulturelle og politiske bevegelsen i Midt-Østen. Vi ønsker å sammenligne tre islamistiske strømninger; neo-shiisme i Iran og Libanon, wahhabisme i Sudi-Arabia og wasatisme i Egypt og hvordan disse agerer i forhold til fotballens lokale diskurser og publikumskulturer.

This study seeks to go beyond what we call the "political barometer paradigm" that has dominated studies on football in the Middle East, much due to its role as an one of few arenas where youth gather, taboos are broken and protests erupt. What was not illuminated through the political barometer paradigm was the depth of genuine cultural processes during football matches, how symbols were invented and reinvented, interpreted and reinterpreted - how football was an arena for the symbolic construction of cultural belonging. Islamism, the belief that Islam should guide social and political as well as personal life, became a dominant ideological, social andmoral force in the Middle East in the aftermath of the Arab defeat to Israel in 1967. Islamism has for nearly fifty years constituted not only the strongest political opposition movement in the Middle East, but also the strongest cultural movement. Yet Islamists have problems coping with popular quests for fun and entertainment. One example of this is football, the world's largest sport and tremendously popular throughout the Middle East, which has largely been regarded as morally corrupt by Islamist clerics. This lack of adaptation to both local and global football cultures alienate many Middle Easterners, especially young people. To overcome the crisis in the Islamist movement after the Arab spring, Islamists have to come to terms with the cultural challenges to their ideological hegemony in the area. The relations between Islamism and football has previously not been systematically studied. This is thus a pioneering study of what is ultimately about the future of Islamism as the dominant cultural and political movement in the Middle East. In this study we compare how three Islamist currents, Neo-Shiism in Iran and Lebanon, Wahhabism in Saudi Arabia and Wasatism in Egypt, respond to football through three analytical fields: Theological discourse on football, local organization of football and spectator culture.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam