Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

FutureFoodControl- Foodsafety, reduced food waste and sustainabel packaging

Alternativ tittel: -

Tildelt: kr 83,5 mill.

FutureFoodControl: Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer. AP1. For å redusere problemer med mugg på potetlomper er godt soneskille å være essensielt siden problem-mugg synes å komme fra råvarene. For listeria er problemet at den etablerer seg og spres i produksjonsmiljøet. Helgenomsekvensering var et godt verktøy for å finne reservoarer og smitteveier for listeria og de vanligste variantene i fabrikker er spesialisert for å overleve i produksjonsmiljøet. Antibiotikaresistens er sjelden i listeria og overførbare elementer er heller ikke funnet hos Pseudomonas (vanlig matbakterie) i Norge. Risikokommunikasjon om antibiotikaresistens i mat vanskeliggjøres av et manglende en-helse perspektiv og forbrukerkunnskap og uklar ansvarsfordeling. Tre bakteriefamilier synes å kolonisere Europeiske kjøkken, hvorav to også er vanlig i matindustri og mat. Patogene bakterier er sjelden å finne, men kan overleve i fuktige nisjer som svamper og spres. Svamper bør derfor hverken brukes i matproduksjon eller på kjøkken. AP2. Bruk av nye og eksisterende teknologier på mat/risikoprodukter kan bidra til økt mattrygghet og holdbarhet samt redusert matsvinn. En videreføring av tidligere arbeid viser at bruk av fermentater (salter av organiske syrer) gir økt mikrobiologisk og sensorisk holdbarhet på rå kylling ved å hemme vekst av spesifikke bedervelsesbakterier på kyllingen. Veksten av melkesyrebakterier hemmes i mindre grad. Nye teknologier har blitt anvendt på utvalgte risikoprodukter, bl.a. rakfisk. Bruk av bakteriofager, bakteriosiner, hemmekulturer og fermentater viser at økt kontroll med patogene bakterier kan oppnås, men at effekten er avhenger av faktorer i prosess og resept. Videre studier gjennomføres for ytterligere evaluering og konfirmering av effekter på mikrobiologisk og sensorisk kvalitet. Vi har påvist at det er forskjeller i mikrobiologisk og sensorisk kvalitet på vegetarburgere. Videre forsøk knyttet til mikrobielle mattrygghetsutfordringer for denne type produkter er igangsatt. Arbeid for etablering av Pulsed electric field (PEF) teknologi for behandling av mat har blitt gjennomført. AP3. Effekt av sitronsyre og polyfenolrikt druekjerneekstrakt har blitt studert for å utvikle et alginatbasert aktivt matemballasjesystem med antioksidant- og antimikrobielle egenskaper for matemballasjeapplikasjoner. Resultatene viste økt funksjonalitet og bioaktivitet for alginatfilmene. Aktive emballasjefilmer laget av potetgullbiprodukter har også blitt studert ved pakking av ost, for å nyttiggjøre biprodukter fra potetgull i produksjon av bioplast som kvalitetsbevarende emballasje for skivet ost, en matvare som er utsatt for lipidoksidasjon. Filmene var egnet for emballering av skivet semihard-ost. De bevarte indre og ytre overfalte av ost ved tilsvarende lagring som ost emballert i PA/PE plast. Vekttap og fargeendring ble imidlertid observert, som var relatert til migrasjon av vann fra ost til filmene. En litteraturstudie på bærekraftig matemballering er gjennomført, for å få oversikt over begrepsbruk og forsøke å gi en definisjon som er enkel, sammenhengende, lett forståelig og kommuniserbar. AP4. En stor utfordring med mikrobiotaanalyser i mat og prosesseringsmiljø er deteksjonsgrensen. For å oppnå lavere deteksjonsgrense har vi testet ut effekt på DNA utbytte og amplifiseringsutbytte etter PCR for standardutskjær av kjøttprøve sammenlignet med svabring og vask av hel kjøttbit på kyllingfilet. Ulike volum samt vask av bakteriepellet ble også testet. ?Vi har også jobbet med å optimalisere rensing av DNA fra mugg til helgenomsekvensering. I tillegg til mikrobiota i matproduksjonsanlegg har vi studert mikrobiotaen europeiske kjøkken og identifisert en kjernemikrobiota. MALDI databasen vår oppdateres kontinuerlig med nye bakterier fra matindustrien, nå også med flere bakterier fra vegetarprodukter. FGF-2 vekstfaktorer har blitt produsert i E. coli og funksjonelt testet i samarbeid med Precision Food Production. Vi har etablert CRISPR/Cas9 verktøy for genetisk manipulering av gjærstammen Pichia og har startet arbeidet for å produsere rekombinant bovint collagen. AP 5. Kjennskap til hva slags forbrukeradferd som er forenlig med trygt matkonsum, er viktig for å kunne påvirke forbrukeres holdninger, kunnskap og forståelse for mattrygghet. Forbrukerforståelse er komplekst fordi det favner både oppfattelse og adferd knyttet til emballering, matkasting og matavfall, bruk og oppbevaring av restemat, og hvordan forbrukere oppfatter råd og oppslag om mattrygghet. I denne perioden har vi, i samarbeid med andre prosjekter, jobbet opp mot problemstillinger knyttet til aksept av gjenvinnbar emballasje, adferd knyttet til matkasting og matavfall i, og hvordan personer med ansvar for risikokommunikasjon oppfatter sin rolle.

"FutureFoodControl; food safety, reduced food waste and sustainabel packaging" will focus on research that meet challenges in the Norwegian Food sector and the UN sustainable goal. Will will focus on breaking the chain of microbial infection in food environments in Work Package (WP) 1. This will include source tracking of pathogens, spoilage bacteria and fungi in the production facilites, monitoring and effective corrective actions. In WP 2 we will focus on control of microbes in risk foods. This work will include characterization of specific spoilage bacteria and their spoilage potential in products (raw chicken), determine the effect of mild preservation technologies on risk organisms (spoilers, pathogens) in raw chicken and perishable, plant-based foods, and focus on prevalence and dissemination potential of antimicrobial resistance genes in L.m and prevalent bacterial spoilers from food and environmental origin in Norway. WP3 will evaluate packaging systems and storage conditions by use of recycled or renewable packaging materials without compromising safety, shelf life or negative impact on food waste. We will explore the potential of renewable/recycled materials for application in packaging of fresh products, and determine the effect of active and intelligent packaging solutions on the shelf life of selected food products when applied in combination with biobased/biodegradable materials. WP4 will strengthen the molecular methods for research on microbial composition, tracking and traits in food processing environments, in food and during food storage. The platform will serve WP1, WP2 and WP3 in the present program, as well as the parallel programs “SusHealth” and “Precision food production”. WP5 is focusing on consumer aspects related to food safety, food waste and packaging, in collaboration with the parallel “Food For Future” program. WP6 coordinates activities related to user involvement, dissemination of results and program management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Finansieringskilder