Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

When Robots meet the Nordic model: job creation, destruction or retraining? (RoboNord)

Alternativ tittel: Når robotene møter den nordiske modellen: jobbskaping, nedleggelser eller opplæring?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av robotisering på ferdighetskrav og arbeidsmarkedsutfall for både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vil studere disse effektene både på individ- og bedriftsnivå. For å fange opp overveltningseffekter av robotisering vil vi også gjennomføre analysen på et regionalt nivå. Først tar vi for oss de kortsiktige og langsiktige virkningene av robotisering på relativ lønn og sysselsetting for forskjellige grupper av arbeidere, der gruppene er basert på utdanningsnivå, type utdanning, yrke, samt type ferdigheter og oppgaver som kreves for hver jobb. For det andre vil vi undersøke om lønnsulikhetene øker mellom bedrifter som innfører robotteknologi og de som ikke gjør det. For bedre å forstå mekanismene som knytter robotisering til lønns- og sysselsettingsendringer, vil vi studere hvordan fagforeninger påvirker effekten fra robotisering, og videre den økonomiske betydningen av investeringer i opplæring etter introduksjonen av industrielle roboter. Vi undersøker også i hvilken grad robotisering endrer insentivene for arbeidstakeren til å organisere seg. For det tredje vil vi undersøke samspillet mellom robotisering og digitalisering, samt deres felles effekter på arbeidsmarkedsutfall. Til slutt vil vi undersøke om robotisering kan føre til retur av jobber til Norge som er sendt ut av landet (reshoring). Vi kombinerer kvantitaive analyser på registerdata fra Statistisk sentralbyrå samt data fra International Federation of Robots med kvalitative studier av innføringen av roboteteknologi i bedriftene for på den måten å gi svar på spørsmål som ikke lett kan besvares med registerdata.

Robotisation poses a fundamental challenge to the way work is organised. Data from the International Federation of Robotics (IFR) show that orders of industrial robots have risen fivefold between 2001 and 2017, and experts expect this trend to accelerate (OECD, 2019). This development raises several issues. Increased robotisation represents a threat to certain jobs as robots take over tasks previously done by humans. However, robotisation also increases the demand for other tasks, and may improve the overall productivity of the firm, with potentially more rents to share. There is no consensus in the academic literature about the overall effects of robotisation. There is very little firm and individual level evidence on how robots affect employment and wages for different types of workers and competencies. When it comes to mechanisms, we know little about the processes and negotiations that occur between workers, unions and firms in the process of robotisation. Furthermore, there is a lack of knowledge on how robots fit in with other technological processes, such as digitalisation, how robotisation interacts with offshoring, and on the interaction between labour market institutions and robotisation. RoboNord addresses these knowledge needs by analysing, both at the firm and at the regional level, how robotisation affects employment, wages, training, and reskilling of different types of workers. We consider the interaction between other technologies and offshoring and estimate the effects on inequality and the segregation of workers across firms. RoboNord is an interdisciplinary collaborative project, combining register data and qualitative analysis. It has a strong comparative focus through collaboration, with leading researchers from Uppsala University, Harvard University, Cornell University and the US Census, which allows us to compare the effects of the introduction of robots in the Nordics to the effects of robots in the US.

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren