Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Remodelling criminal insanity and psychosis through the philosophical, legal, and medical DIMENSIONS of the medical model

Alternativ tittel: Ny forståelse av utilregnelighet og psykose: Utforskning av den medisinske modellens filosofiske, rettslige og medisinske dimensjoner

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314840

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

DIMENSIONS handler om strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne rettslige doktrinen er relatert til psykiske sykdommer, særlig psykose. Strafferettslig utilregnelighet dreier seg om hvem som mangler skyldevne, og er avgjørende for beslutninger om straff. I de fleste land i verden er psykosetilstanden sentral for jussens regler og definisjoner om utilregnelighet. Praktiseringen av utilregnelighetslovene(?) kobles som regel til psykiatriske diagnoser, men denne koblingen er uklar og kritisert. Å sikre en kunnskapsbasert forståelse av psykisk sykdom i jussen er fundamentalt i en demokratisk rettsstat. Uklarhet kan føre til ulikebehandling av psykisk syke gjerningspersoner, stigmatisering av psykisk syke og utfordrer menneskerettigheter. Eksisterende oppfatninger om utilregnelighet er også kulturelt betinget. De står i spennet mellom nasjonal lovgivning og internasjonale filosofiske diskusjoner om straffansvar, normalitet og avvik, og medisinsk forskning om alvorlige psykiske lidelser. DIMENSIONS tar sikte på å utvikle jussens forståelse av psykosetilstandens og dens betydning for utilregnelighet gjennom å bringe sammen filosofi, juss og medisin. Gjennom den norske «medisinske modellen» som rettslig nedslagspunkt, utfordres det rådende utilregnelighetsparadigmet. Den norske modellen identifiserer utilregnelighet kun med en sykdomstilstand, og særlig med psykose, uten å noe krav til hvordan tilstanden innvirket på lovbruddet. Denne modellen gir særlige forutsetninger for å forstå jussens koblinger mellom filosofiske, rettslige og medisinske premisser. Ambisjonen er å utvikle en utilregnelighetsmodell som er gyldig på tvers av de involverte disiplinene, og på tvers av eksisterende modeller. DIMENSIONS er sterkt tverrfaglig, og består av et nasjonalt og internasjonalt forskerteam fra Bergen, Oslo, Sverige og USA, med samarbeidspartnere og rådgivere fra Nederland, Storbritannia, Australia.

The key legal doctrine of criminal insanity concerns the lack of capacity for responsible action and provides an exemption from criminal responsibility in most countries. Its application depends today on the teachings of psychiatry and on diagnostic categorisations. Psychosis is central to the western idea of criminal incapacity, but its legal relevance is unclear and contested. Rules and judgements rely on underdeveloped and invalid assumptions of mental disorders. This produces unequal treatment, stigma and defies the rule of law. Legal research has not yet provided a proper clarification. It is urgent that legal research carries out empirical studies, revisits current insanity models, and utilises insights by other disciplines, philosophy and mental health research in particular. Through a novel multidimensional approach, DIMENSIONS fuses philosophy, legal research, and mental health research, and sets out to explore the medical model used in Norwegian law to create new knowledge and understanding of criminal insanity and psychosis. Norway is rare in the world to use a medical model that identifies insanity exclusively with mental disorder, and essentially with psychosis. This model has not been sufficiently explored and may provide paradigm shifting insights of the premises involved in the insanity doctrine. DIMENSIONS will combine a comprehensive philosophical analysis of the medical model with the first multilayered empirical study of legal argumentation about insanity and psychosis and is pioneering in using recent dimensional and transdiagnostic mental health insights to advance the legal understanding of psychosis. DIMENSIONS has a solid interdisciplinary research team, and is supported by a dedicated advisory committee of world leading scholars to ensure high academic quality and impact. Ultimately DIMENSIONS targets a unified insanity model that is valid across the involved disciplines and that opens new research paths beyond current insanity models.

Aktivitet:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell