Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The evolutionary causes and consequences of human-commensalism in Eurasian Passer sparrows

Alternativ tittel: Evolusjonære årsaker og konsekvenser av human kommensalisme hos eurasiske Passer spurv

Tildelt: kr 11,5 mill.

Menneskelig aktivitet har ofte negative konsekvenser for levende organismer. Noen arter har imidlertid tatt i bruk habitater påvirket av mennesker og tilpasset seg nisjer åpnet opp av menneskelig aktivitet. Gråspurv (Passer domesticus) er en suksessrik art som har tilpasset seg menneskemiljøer som byer og jordbruksområder og spredd seg over det meste av den bebodde verden. Flere andre spurvearter utnytter på samme vis menneskeskapte nisjer og har derfor sannsynligvis vært utsatt for liknende seleksjonspress. Har disse andre artene ervervet tilpasninger til disse nisjene ved å hybridisere med andre menneskeavhengige spurvearter eller utviklet dem uavhengig? Er det de samme trekkene og genene som går igjen i tilpasninger til menneskeskapte nisjer? Hvilke konsekvenser har menneskeavhengighet for spurvenes morfologi, fysiologi og atferd? Vi vil undersøke disse problemstillingene i tre delprosjekter. 1) Vi vil rekonstruere gråspurvens evolusjonære historie for å undersøke om menneskeavhengighet oppstod en eller flere ganger uavhengig av hverandre ved hjelp av genetiske undersøkelser. 2) Vi vil videre utforske menneskeavhengighet hos en annen spurveart, nemlig pilfink (Passer montanus), som erstatter gråspurv som vanligste spurv i menneskeskapte miljøer i sørøst-Asia. Vi vil spesifikt undersøke om pilfinken utviklet seg i forbindelse med fremveksten av jordbrukssamfunn i Kina og om den viser samme typer tilpasninger som gråspurven. 3) Til slutt vil vi undersøke konsekvensene av menneskeavhengighet og dens betydning for interaksjoner mellom menneskeavhengige og "ville" bestander der utbredelsene overlapper og undersøke konkurranse om ressurser mellom bestandene og mulige steg mot arts dannelse.

Humans have drastically altered the planet and are continuing to do so. However, the impact on biodiversity is not all negative, some species have rapidly adapted to novel niches opened up by human activity. The house sparrow (Passer domesticus) is a successful human commensal that thrives in human created niches. It has adapted to urban and agricultural habitats almost everywhere humans are present. Intriguingly, a number of other Passer sparrows are also human commensals having likely experienced similar selective pressures. Has anthrodependency arisen just once and spread via introgressive hybridization, or has it evolved in parallel in these birds? Are similar genes and phenotypes involved in independent adaptation to a human niche? What are the consequences of human commensalism for morphology, physiology, and behaviour and species interactions? We will investigate these questions in an innovative and ambitious project addressing three objectives. (1) Multiple divergent lineages of the house sparrow occur in Central Asia, its native range and historically overlapped with distinct early agricultural civilizations. We will reconstruct the evolutionary history of the house sparrow to test whether human commensalism has a single origin or has arisen multiple times in this species. (2) Next, we will investigate the origins of human commensalism in the tree sparrow (Passer montanus), a distantly related species that replaces the house sparrow in the commensal niche across Eastern Asia. In particular, we will ask whether the tree sparrow also evolved alongside early agricultural society in China and whether there is evidence of parallel evolution of adaptation to a human niche. (3) Finally, we turn our attention towards the consequences of human commensalism and its impact on interactions among anthrodependent species and their wild counterparts where they co-occur, testing explicitly for competition for resources, assortative mating and reproductive isolation.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder