Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Perennial grassland mixtures: a novel approach to forage and food production, land restoration and climate resilience in Ethiopia

Alternativ tittel: Artsblandinger til grasmark: en ny tilnærming til fôr og matproduksjon, jordvern og klimastabilitet i Etiopia

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

314916

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Tap og degradering av jordressurser er en stor trussel mot økosystemer og livsvilkår i Afrika sør for Sahara, og spesielt i Etiopia. Nye produksjonssystemer i landbruket er nødvendige for å motvirke dette. Husdyrhold er svært viktige for etiopiske bønder og sentralt i den etiopiske økonomien, men bidrar også til jordforringelse. Det er mangel på arealer, og om lag 90 % av fôropptaket foregår ved at husdyra beiter fritt på sterkt overbeita arealer, noe som bidrar til jorderosjon og degradering. Pproblemene vil antakelig forverres av klimaendringene. Å utvikle jordbruket i Etiopia mot et mer robust og bærekraftig landbruk krever drastiske endringer i husdyrholdet og i arealforvaltningen. Prosjektet ?EthiopiaGrass? fokuserer på nye integrerte fôr- og matproduksjonssystemer for å forbedre tilgang av fôr til husdyr og produksjon av mat, samtidig som jordkvaliteten forbedres. En viktig endring kan være et skifte mot mer intensive fôringssystemer, med mer vekt på direkte høstet (cut and carry) fôrproduksjon basert på mer produktive fôrvekster. Godt forvaltede grasareal, der fôrproduksjonen er basert på forbedrede fôrvekster, kan motvirke jorddegradering på flere måter; 1) gjennom bedre fôrtilførsel og dempet beitetrykk på arealer brukt til matproduksjon; 2) forbedret jordkvalitet gjennom redusert jorderosjon og økte mengder organisk materiale som returneres til jorda; 3) bedre jordkvalitet og fruktbarhet over tid, og dermed økt produksjon av matplanter etter at grasmarka pløyes (ettervirkning). Prosjektet EthiopiaGrass vil finne artsblandinger av fôrvekster i feltforsøk som gir økt og mer stabil fôrproduksjon og deretter undersøke hvilken ettervirkning de har på avlinger av matplanter. Vi vil studere utvalgte grasarter og blandinger i klimakammerforsøk for å identifisere positive effekter på jordkvalitet, karbonlagring og næringssyklus. Gjennom deltakerbasert forskning undersøker vi hvilke preferanser småbrukere har og hvordan nye fôrvekstarter/blandinger blir tatt imot.

EthiopiaGrass will identify integrated grassland/crop systems to improve feed provision for livestock and production of food crops, while improving soil quality. Novel farming systems are needed to counteract land degradation, which is a major threat to ecosystems and livelihoods in Sub-Saharan Africa, and in Ethiopia in particular. Ethiopia experiences some of the world’s highest rates of soil erosion due to degradation of cropland and rangelands and climate change is predicted to worsen the situation. Livestock is paramount for Ethiopian farmers’ livelihoods and central to the Ethiopian economy, but also part of the problem of land degradation. Land is scarce and most of the feed intake by livestock occurs during free grazing on highly overgrazed natural pastures. Developing agriculture in Ethiopia towards robust and sustainable farming requires drastic changes in livestock and land management. A key component of this change could be a shift towards more intensive feeding systems, with more emphasis on cut-and-carry forage production. Well-managed grasslands, used for forage production with improved forage species can counteract soil degradation in several ways: by improving feed provision, which alleviates the grazing pressure on land used for food crops; by directly improving soil quality through reduced soil erosion and increased amounts of organic matter returned to the soil; by building soil quality and fertility over time, thus supporting increased food crop yields once they are ploughed (legacy effect). EthiopiaGrass will seek to identify grassland species mixtures for more stable and improved feed crop production and determine their legacy effects on food crops. We will study plant-soil feedbacks for selected grassland species and mixtures to identify effects on soil quality, carbon storage and nutrient cycling. We will use participatory farmer-led testing of the grassland species and mixtures to reveal preferences and adoption by smallholders.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NORGLOBAL2-Norge - global partner