Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding Temporal aerosol Radiative forcing - Implications for Climate Sensitivity and future warming (UTRICS)

Alternativ tittel: Forståelse av tidsutviklingen til aerosolers strålingspådriv - Implikasjoner for klimafølsomhet og fremtidig oppvarming

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

314997

Prosjektperiode:

2021 - 2027

Geografi:

Den globale temperaturen øker fordi drivhusgasser hoper seg opp i atmosfæren. Menneskelig aktivitet har også endret mengden partikler i atmosfæren, også kalt aerosoler. Disse har maskert noe av oppvarmingen fra drivhusgassene. Hvor stor er denne avkjølende effekten, og hvordan har den endret seg over tid? Det prøver vi å finne svar på i prosjektet Forståelse av tidsutviklingen til aerosolers strålingspådriv - Implikasjoner for klimafølsomhet og fremtidig oppvarming. Her studere vi hvordan den avkjølende effekten av partikler i atmosfæren har utviklet seg over tid for å bedre forstå klimafølsomheten og dermed fremtidig oppvarming. Klimafølsomhet er et sentralt begrep i klimaforskning som beskriver hvor mye temperaturen stiger når CO2 konsentrasjonen har økt. Det er to hovedretninger for å estimere klimafølsomheten, enten ved å bruke komplekse klimamodeller, eller ved å benytte observasjoner av hvordan klimaet har endret seg over tid i kombinasjon med estimater for klimapådrivet. Begge metodene har sine begrensinger. I klimamodellene ligger usikkerheten i hvordan skyer er representert i modellene og hvordan disse endrer seg i et varmere klima. For den andre metoden, som benyttes i dette prosjektet, er det usikkerhet omkring hvor stort klimapådrivet har vært, knyttet til den usikre avkjølende effekten av aerosoler. Prosjektgruppa viste i en studie fra 2018 at utviklingen av aerosoler avkjøling over tid påvirket estimatet for klimafølsomheten. I dette prosjektet vil usikkerhet i tidsutviklingen legges inn i metoden for å estimere klimafølsomheten. Vi vil undersøke usikkerheten i utviklingen til aerosoler over tid ved å dra nytte av internasjonale flermodellsstudier, usikkerhet i historiske utslippsestimater og trender i observasjoner. Nye utslippsestimater viser betydelig reduksjon over det siste tiåret i utslipp av partikler og gasser som raskt danner partikler i atmosfæren. Denne perioden studeres spesielt i prosjektet da utslippsestimater brukt i flermodellstudiene ikke bruker de nyeste utslippsestimatene og perioden sammenfaller med en periode hvor den globale temperaturen har økt raskt. Med bedre estimater for strålingspådrivet til aerosoler og klimafølsomheten i kombinasjon med scenario-data, vil vi illustrere usikkerheten rundt hva som kan forventes av endring i global temperatur de neste tiårene. Å ha bedre kunnskap om disse usikkerhetene vil være vesentlig for å nå Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til under 2°C, og helst til 1.5°C.

The large uncertainty in the climate sensitivity is a key topic in climate research and vital for our understanding of the severity of global warming. The complex feedback processes in the climate system make it difficult to determine how sensitive the Earth is to increases in greenhouse gases, and thus how stringent mitigation measures are needed to keep warming below 2°C or even 1.5°C. To improve the knowledge of future climate change, we must increase our understanding of past drivers of climate change. Historically, anthropogenic aerosols have masked part of the warming due to the increase in greenhouse gases. The UTRICS project investigates the temporal development of the aerosol effective radiative forcing (ERF). Results of detailed aerosol modeling, taking advantages of international multi-model initiatives, analysis of aerosol observations, as well as in-house simulations, will be combined with observational based time series of global temperature and ocean heat content using an established method, to infer estimates of aerosol ERF time series and climate sensitivity. Our method is a necessary complement to earth system models, both with respect to the highly parameterized processes related to the climate feedbacks and to aerosol and aerosol cloud interaction. What implications do estimated climate sensitivity and forcing have on society? This will be illustrated within UTRICS by using the results and future scenarios to calculate the anthropogenic warming over the next 2-4 decades for different levels of aerosol ERFs. This will indicate by how much the uncertainties in projected anthropogenic warming can be reduced if we gain improved knowledge of the aerosol ERF. UTRICS represents the next step in observational based estimates of climate sensitivity, by taking into account the uncertainties in aerosol forcing time development.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek