Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy

Alternativ tittel: Coronakrisen, strukturelle endringer og makroøkonomisk politikk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315008

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Prosjektet analyserer økonomiske kriser og strukturelle endringer gjennom unike datakilder, ulike metodologiske tilnærminger og nye økonomiske teorier. Hypotesen er at når økonomien gjennomgår strukturelle endringer kan krisehendelser ha svært ulike konsekvenser for økonomiske konjunkturer og fordelingen av husholdningsinntekter og bedrifters inntjening. Dette er viktig kunnskap for politiske myndigheter når de skal tilpasse økonomisk politikk. Prosjektet fokuserer på tre hovedutfordringer. For det første vil vi bruke unike og nye datakilder til å bedre predikere globale økonomiske kriser og analysere nøkkeldrivere av økonomiske konjunkturer. Koronakrisen er en enestående hendelse som har ført til noen av de største svingningene i konjunkturer som noensinne er registrert. Det vil bidra til økt velferd om vi i fremtiden er i stand til å bedre forutse en slik hendelse og forberede oss på den. I denne delen av prosjektet fokuserer vi spesielt på hvordan pandemien og politiske myndigheters respons har påvirket to små og åpne økonomier; Norge og Sverige. Del to av prosjektet studerer hvordan krisehendelser påvirker pågående strukturelle endringer i økonomien, og diskuterer rollen til økonomiske politikk i slike transformasjoner. Vi fokuserer spesielt på hvordan økonomien endrer seg som følge av store sjokk og permanente endringer slik som korona-krisen og endringer i petroleumsmarkedet. Makroøkonomisk politikkanalyse kan tilrettelegge for ønsket strukturell endring i økonomien, og vil derfor spille en viktig rolle i disse teoriene. Siste del av prosjektet vil analysere hvordan strukturelle endringer og makroøkonomiske sjokk påvirker bedrifter og husholdninger, og ser på de makroøkonomiske konsekvensene av mikroøkonomisk atferd. For å muliggjøre empirisk analyse av de heterogene effektene sjokk og politikkendringer kan få for husholdninger og bedrifter vil vi utvikle og ta i bruk nye empiriske modeller som er spesielt egnet for å analysere store tverrsnittsdata over tid.

This project combines unique data sources, alternative methodological approaches and new economic theories to analyse economic crisis and structural change. Our working hypothesis is that crisis events may have very different effects on the distribution of household income and firms earnings when the economy is undergoing structural changes, and this knowledge is important for policymakers. Against this background, this research project is organised in three work packages: First, we will explore the possibilities offered by various Big Data sources and alternative methodological approaches invented within the fields of, e.g., National Language Processing (NLP) and Machine Learning (ML), to address whether better predictions of rapid business cycle changes can be made, so as to provide a reliable early warning system. Understanding the sources behind economic fluctuations has been a core field in macroeconomics. In that respect, the Corona-virus pandemic is an unprecedented event, generating some of the largest business cycle swings ever recorded. Managing to predict and prepare for such events in the future would be welfare improving. Second, we will develop and evaluate macroeconomic theory which studies how the steady state of the economy changes as a result of large shocks and permanent changes, e.g., the corona crisis and persistent petroleum market changes, and how the transition to this new steady state comes by. Macroeconomic policy analysis will have an important role in these theories, as it can potentially facilitate (a preferable) structural change in the economy as well influence the optimal path towards this new steady state. Finally, we will develop and use new empirical models tailored for the analysis of large cross-sectional time series to facilitate empirical analysis of the short- and long-run heterogeneous effects households and firms might experience following major macroeconomic shocks and policy changes.

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer